• September 22nd, 2018
Login / Register

Muzeko wa Munyama u Sutiswa kwa Pata Hape


YO nali muzamaisi wa liwayalesi la sicaba (NBC) mwa lilimo ze sikai ze felile, mutompehi Jerry Munyama kubeya yo a zekiswa hamoho ni yena ya akalezwa mwa muzeko o swana, Theodor Engelbrecht, neba kile ba kena mwa Khuta ye Pahami sunda ye felile ka kuzekisezwa lifoso za bupumi ni busholi hala lifoso zen`wi. Babeli neba kile ba yema fa pila Muatuli Sylvester Mainga. Mwa nako ya muzeko, mufumahali Marlene Dammert yana yemela Engelbrecht na kile a kupa Khuta ye Pahami kuli I kone ku sutiseza muzeko kwa pata hape kuli a kone kufumana sibaca sa kubala hande ni kuziba maemo a muzeko kaufeela. Dammert na kile a bulela kuli kuna ni mapampili a man`wi a swanela kutalima mi kacwalo na tabela kuba ni nako kuli a kone kuituta kaza muzeko kaufeela. Muatuli Mainga na kile a mufa sibaka sesi cwalo. Kakuya kaze kaufeela, Mainga na kile a sutiseza muzeko mwa kweli ya Yowa haina ni mazazi a mashumi a mabeli ka lizazi li lin`wi (21). Yo nali muzamaisi wa NBC ili yena Munyama, yana kilwe a lengwa pene ye likana N$ 20 000 ya kuzekela muzeko wa hae fande na kile a bona pene ya hae hape inge I muyemela haisi mwa kweli ye taha ni haikenge kuna ni litokwahalo zeo a swanela kulatelela mwa hala naha. Munyama u akalezwa kuli na itusisize pene ye fitelela N$300 000 isi ka mulao ili pene yene ili ya NBC. Na kile a kupa ba katengo ka ketelelo kuli ba kone kukwala muzeko wa hae wa khuta kakuli yena nata I lilimanisa fa sipula sa hae, kono kupo ye, ne kile ya pala. Na kile a siya sipula sa hae lizazi li lin`wi pili muzeko wa hae kwa NBC usi ka kena kale. Na kile a kupa hape kuli muzeko wa hae u zekelwe feela fande isi mwa khuta kono likupo kaufeela ze neli kile za pala. Munyama yana sebeza kwande ya naha mwa ofesi ya Ndumeleti mwa Washington DC na kile a yola Dr Ben Mulongeni mwa silimo sale sa 2003. Munyama anza sebeza kwa United Africa Group of Companies mwa nako ya cwale. Advocate Herman Oosthuizen ki yana yemela Munyama mwa muzeko wa hae ka kuba yena muyemeli wa hae wa mulao haa mufumahali Belinda Wantenaar na yemela mubuso.
2008-01-28 00:00:00 10 years ago
Share on social media

Be the first to post a comment...