• September 20th, 2018
Login / Register

Balimi ba Kupiwa ku Tutisa Likomu


BALIMI bapila mwa upa wa sikiliti sa Caprivi seba kupilwe ka kelezo kuli ba tutise likomu za bona mwa minzi yese bonahala kuli se taselizwe ki mezi a munda. Mwa nako ya cwale, mezi mwa nuka tuna ya Lyambai sa apesize minzi yen`wi yeli kwa mukulo wa yona ni kutisa sabo ya munda kwa bayahi ba sikiliti. Mwa mazazi a felile, ba Liluko leli bona za Pabalelo ya Limunanu ni Lifolofolo mwa tolopo neba kile ba fitisa mamela ye ya munda kwa balimi kamukana ka kueleza kuli ba kale kututisa likomu za bona ni ku liisa mwa libaka ze omile. Liluko lene li kile la hanisa kuikamaiseza feela kwa limunanu mwa sikiliti silimo se sifelile kasamulaho wa butuku tuna bwa taku ni mulomo seli file sibaka sa swale-lele mwa nako ya cwalo ya kubona kuli balimi ba tutisa likomu za bona ni kuli isa mwa libaka ze omile hande baken`I sa sabo ya likayamana la cwale le. Muofisa yo muhulu, mutompehi Frans Chitate na kile a nitifaza kuba mutende wa New Era kuli liluko la habo neli kilwe la talusezwa kiba katengo ka Putako ka sikiliti kuli mezi mwa nuka ya Lyambai nanza zwelapili kunanuha ni kuapesa linuka nyana ni minzi yeli mabapa mi kacwalo kutokwahala kuzibisa sicaba kaza likayamana leli bonahala kuli seli nze li sutelela leo ili kuli batu ba kale kututa ka bunako. Ki ka lona libaka le ba liluko la limunanu ni lifolofolo hane ba kile ba kupa bayahi kuli ba tateke kututisa likomu za bona mi ka kueza cwalo ba swanela kuba ni pemiti ye zwelela kwa ofesi ya liluko leli swana. Balimi ba ban`wi seba kalile ni kututisa likomui za bona, ili sisupo sa kuli banze ba utwisisa mamela ni man`usa ana kilwe a fiwa. Ze ni halilicwana, mutompehi Vincent Simana ya cilaukile ahulu mwa zibo ya kupima mezi kwa ofesi ya musebezi o swana mwa tolopo, na kile a bulela kuli, mezi mwa nuka ya Lyambai na yemi fa maka ye likana 2.46 meters ili ma centimeters a likana 18 fahalimu ni kufita ha kubapanywa ni 2.28 meters ya silimo se sifelile, mwa kupima kone kuezizwe mwa mazazi a felile. Simana naize nuka nenze nanuha cwalo ka zazi ka libaka la pula ye n`atafezi ahulu silimo se. "Halu zibi sesi ta ezahala kamuso, mezi kutuha a nanuha kapa mane ku kutela fafasi," ne kubulezi Simana. Munda mwa sikiliti sa Caprivi u tiswangwa ki pula ye n`atafalanga mwa naha Zambia ni Angola. Mwa mazazi a cwale a felile, ne ku kilwe kwa bihiwa kaza pula yene n`atafezi ahulu mwa linaha ze ni kutisa sabo tuna ya munda tuna hape mwa sikiliti sa Caprivi silimo se. Chitate hape na kile a nitifaza kuli mupendo wa limunanu kwa butuku tuna bwa taku ni mulomo nonze u zamaya hande mwa sikiliti ka kubulela kuli palo ye likana 80 000 ya likomu mwa upa wa sikiliti se fumani mupendo mwa nako ya cwale ye.
2008-02-04 00:00:00 10 years ago
Share on social media

Be the first to post a comment...