• September 26th, 2018
Login / Register

Electoral Commission Tava Patana Yigazarerwa Yardp


MoVenduka Mberewa zomahoroworo moNamibia kazitente asi kuna kutara momunene masivano aga kazigeve mbunga zaRDP, asi vantu navenye ava vana kutjangesa yomahoroworo moOmuthiya wombunga zaSWAPO. Mukurona gendesi gomahoroworo Philemon Kanime katente asi masivano aga kuna kugwana etarururro, pontambo zokuzeruka yipo vayasike vatare asi ngapi vana kuyirugana.Age katente asi mberewa zawo kwagwana mahundiro gana siki kovantu 214, womomukunda gwaOshikoto,momberewa zakansela, omu yakere asi awo kwapaparere tupu vantu wokusika ko62, awo kapi vadivire asi wombunga politika musinke.Awo kutara tupu asi muntu ogo ana sikisamo eyi vana purandi hawe. Kanime kakumbwilire paapa mbunga zaRDP, Kavatente asi varugani ava vana kuvatera siruwo somahoroworo kwahamena kombunga politika zimwe tupu. Awo kavatenete asi vantu ava 62,navenye vaSWAPO. Morwa kwavakuta kupitiramomberewa zakansela goSWAPO ntani omu vavakuta kapi yagenda nawa.Mombapira ezi kavatjangerere komunasipundi gegendeso mahoroworo, RDP, kavatente hena asi vantu ava kapi hena vatunga momukunda gwaOmuthiya, awo kwakara ponze. Mombapirazawo ezi kasayinine hamutjanga ntoni ogu ana kukwateramo siruwo esi Jesaya Nyamu, eyi vana kutanta asi vantu ava womo Omuthiya oyo yimpempa. Morwa ngendeseso nazinye kwazigava kwakansela goSWAPO,Vahana kugava sirugana esi komberewazomahoroworo moOmuthiya mwene.Nyamu simpe kagwedereko asi kapi yina kumoneka nawa asi mbunga ezi zina kara asi nazo kuna kurumbasana varugane yirugana eyi. Sirugana sangesi sawapera vene womberewa. Age simpe kageve asi kugusako asi mbunga politika zimwe tupu nazigwanenamo uwa ngwendi moyirugana yokaruwo aka hawe eyi kuna kureta magano asi mbunga politika zimwe mulyo kupita nonkwawo. Mombilive ezi kasayinine Nyamu kuna kutanata mo asi vantu ava vatunga moOmuthiya kuna vasigi yiyo vanagusako nawo peke. Hamutjanga gomapukuriro gombunga zaRDP, Kauku Hengari nage kageve ntumwa raka zina kutanta yokulifana.Age kagwedereko tupu asi yooyo yina kuhoroka moOmuthiya yiyo yina kuhoroka hena moEenhana, omu yina kara asi kansela goSWAPO yige ana kara nononkondo asi wolye navakuta vavatere mberewa zomahoroworo. Age katente asi veta kwapulisira asi vantu ava navavatera vahepa kukara womomukunda ogo lina kukara ehoroworo, kapisi nawo peke.Apa tuna kuuyunga ngesi vantu womo Eenhana kuna vasigi yiyo vana kuruganesa vantu peke. Age kageve unzoni asi kweli murugani gumwe komberewa zomahoroworo gedina Ezekiel Shigwedha ogu gakara asi kwanyenga RDP, yige ana kuruganena kumwe nakansela ogu goSWAPO vakute vantu ava. Age katente asi nsene kapi vana kugenderera kutara udigu nayitwaredera mahoroworo aga gapire kuwapa. RDP, yinye zina kuhundira mberewa zomahoroworo asi udigu ou vaugusepo yipo elikwamo lyomahoroworo liwape morwa navenye navalizuvha asi yimo vana hamene.
2008-02-07 00:00:00 10 years ago
Share on social media

Be the first to post a comment...