• September 19th, 2018
Login / Register

Presidente Takadingura Avaruna Gumu Ruhanzo


MoOshakati Presidente Pohamba kumwe nomugolikadi gwendi Penexupifo Pohamba kava kadingwire vantu ava runagumu ruhanzo ava kavatwere kevango lyaOngwediva Trade Fair ntani kosirasemanguruko somoOshakati.Sinzi sovantu ava kuna kara komavango aga gavali morwa mambo gawo gana hanzere ndi asi kuna kupupa. Presidente ogu kakakere moEthiopia, kosigongi sovakurona womapangero gomoAfrica ndi asi lyombunga ezi vana kutumbura asi Africana Union, apa kayihorokere asi vantu vamone runyando kayasikire tupu kumwe nokupitakana aka litarereko mwene asi ngapi kayihorokere. Age kavamundindilire mouvali aya tantereko kabinete zendi asi ngapi eyi kakamwene oku runa kara ruhanzo. Ame nani kava tanterako asi ngapi nina yayimono,mambo govantu momema,ano ngesi awo vana vadilirwire kopeke vasige mambo gawo.Yimo ana kutantera vanambudi ava kavakerepo. Unzoni kapisi tuupe ava vatunga pevango eli lina hanzere, morwa makero ndi asi mazana aga vasima gakundurukida Oshakati, Esi sakona kukara situmbukira sondango zodoropa, ndango ndi asi vakansela, ntani epangero vaturepo nongendeseso asi yihorokwa yangesi yahaka horoka hena komehoko. Presidente simpe kakadingwire ntopa zakara poOkatana naEndola ezi karupitwire ruhanzo. Age kageve ruhafo rwendi kepangero lyomukunda, vanangesefa nombunga zaRed Cross ava kavalituliremo mokupopera vantu ava kavakere moudigu. Ava runa gumu ruhanzo kavatanterere presidente asi kuna kugwana muteku gomuwa.Posiruwo sooso ministeragonomfi norunone kageveko nomfi dina siki kotona zimwe, Ndokotora Abraham Iyambo mwene kakageve nomfi edi moutano wakapita. Nomfi edi vahepa kudigava kwava runa gumu ruhanzo, ava vana dukisire koTrade Fair moOngwediva nokoSira semanguruko moOshakati. Ministerakahundilire vantu vavatere apa navagwana asi yingapi navavavatere ava runa gumu ruhanzo,unene komavango koponze, vantu ava runa gumu ruhanzo kuna siki ko500 dogoro ko858.Siruwo sooso ruha oru rwakarerapo udigu wahana asi kuna undindire momberewa zankuru ministera kava kasikire pevango vakatare asi nani ngapi yina horoka nomunavavhura juvatera. Awo kavageveko yipakote yomakunde, esere, 2 400 nondorohwa donomfi,104kg zousurawanangwasa,256kg usura 939 yimbapira yokuruganesa mokasayise ntani 398 suka zo2kg nayinye oyo kavayivapere.Ntani kavageve epulisiro asi epangero lyomukunda lyahepa kuranda nkenye eyi vana hepa ano yimbapira eyi vana kugwana moyitora vahepa kuyituma komberewa zankuru ministera awo vayafute. Sigendo esi kasigendesere hamutjanga gokukarereramo momberewa zankuru ministera Nangula Mbako,mukuronagona gomberewa zoyimpagwa yahana asi kunayindindire, Gabriel Kangowa Hamutjanga gokukarereramo mominiteli zonomukunda,nodoropa,mambo, nekuliko lyonomukunda doponze Erastus Nevonga naHamutjanga gokukarereramo moministeli zonondima Andrew Ndishishi.Vanguuru wonomukunda Ohangwena Usko Nghaamwa, Oshana Clemens Kashuupulwa ntani Omusati Sackey Kayone yiwo kavatambwire vagenda ava. Awo kavakalipakerere varonde modira vatare asi ngapi kayihorokere. Sihorokwa simwe sosipe ntopa zakara poOmpundja nazo kazizire nomvhura. Mema simpe kuna kupupa nononkondo.Vamwe vanangesefa womoOshakati nomoOngwediva kavageveko nondja kovantu ava runa gumu ruhanzo.Ado kuna karaFysal Fresh Produser,Maziziz Lodge, Benni's Entertainment Park,Koneka Social Club,Indian Mini Market, Brener Fruits ntani Afrika Stadt Hotel.
2008-02-07 00:00:00 10 years ago
Share on social media

Be the first to post a comment...