• September 19th, 2018
Login / Register

Nujoma Kahomokerere Nombunga Mpatanesi


MoBaye Mutoti upresidente waNamibia dokotora Sam Nujoma kahomomerere nombunga mpatanesi moNamibia nokuvatantera asi awo kuna kupukisa vantu womosirongo esi nonombudi doyimpempa.Age katente asi nombunga edi kuna kara nomagano gomadono omu vana kutantera vantu asi epangero lyombunga zoSWAPO kwato eyi lyaruganako kombinga zekuliko lyosirongo. Age katente asi nonkango dangesi kapi tupu dina kara asi kuzonagura mpora nye kuvhura kureta etjikango honde.Nujoma kauyungire pepongo lyenene lyombunga zaSWAPO eli kali karerere moBaye sikondovike kasipwire.Age kahundilire vantu vatunga moNamibia asi kapisi vapulisire vavapukise wonombunga politika edi dina kara tadi tanta yimpempa.Age katente asi mbunga politika zaSAWAPO zelike zakara nomasanseko kweyi yahoroka kutunda konomvhura dokonyima,omu vakondjera emanguruko.Age simpe katente asi nompitisili doSWAPO kwapinga eyi vatameka nare vazinyakurwetu,ava vaperepo asi sirongo esi nokusipangera'si vanayirongo,vantu ava vakere vana parapo kwakere Hendrik Witbooi, Hompa Kahimemua Nguvauva nahompa Iipumbu Ya Tshilongo. Simpe kaziremo nokutanata asi vaNamibia vahepa kusikama kumwe vapopere moomu vapoperere vakurona vetu asi vana yirongo vahagusa ungawo wetu ndi asi vatupangere.Yipo asi twahepa kulituramo tupopere eyi vatusigira,nokukondja asi emanguruko eli twagwana lyahahepa ndi asi lize momema.Sihonena kageve kasikere sorutenda oru vana kutunga,kuna kutetukisa mokumona vantu womoNamibia vakurwanesa ndi asi nombunga mpatanesi kuna kutanta asi eli elikwamo lyokuzonagura tupu yimaliwa yepangero,nye projeka zangesi kuna kara asi kuna reta sitetu kouzuni.Nombunga dangesi kuna kuhepa kouvera woudona.Morwa sinke nani yina kukarerera asi muntu nepu ono kara muruganesi govanayirongo makura tokara nononkondo dokurwanesa ekuliko eli lina kara asi kwalitambura vantu navenye.Sihonena Mushake Muyongo apa gadukire moSWAPO nare ana piruka asi egano eli lyokutura teya nzira zokutunda moRundu oze koCaprivi kuna kara ehepeko yimaliwa. Age katente asi vantu vahagazara asi vaNamibia kuvhura kuvakumbagera tupu,morwa ono hara kusikisamo yanyamoge kapisi yokuparuka vantu navenye.Presidente gwanare simpe kahundilire vantu natuvenye tuvatereni ekuliko vadinkantu,sirongo esi twahepa kusikulika nyamwetu novadinkantu vetu.Vadinkantu vahepa kuvakorangeda vaguse yirongwa ngwendi yomuvaru nounkurungu yipo asi sirongo esi sahepa kukakara novandokotora vasene,vadivi wonondima,vapangeli nayimwe ngoso.Twahepa kuvapa magano aga naga twaredera vasige yikorwesa yipo vaparuke eparu lyewa.Yirongo eyi yakura kukwama elituromo lyovantu vamo,yimo ana kutanta Nujoma.Age kahundilire vaNamibia tuliturenimo yipo asi ekuliko ligende nawa,ntani twahepa kulivatera natuvenye nsene asi kuna kara elikwamo lyekuliko lina hepa muhoko nagunye kulihameseremo.Nampili ngomu asi ame nina hageke upolitika hawe simpe nina kara nononkondo dokuvatera ekuliko lize komeho,yipo asi epangero lyoSWAPO lize komeho nomukumo.Vakamarada wokuhara diworokeni asi muhoko ogu gwakara asi kuna kuruganena eparu lyovantu navenye nkenye apa kufunda.Sinzi sovantu ava kavakere pepongo eli kavakere vanadwara mudwaro guna kutanta ruvara rombunga zaSWAPO,nampili yimbilingwa yeeyi nayo moruvara,nofunguna dopombunda nado kuna kara noruvara rorugeha,umburau nosinauhako.Nayinye eyi kayitente ruvara rombunga ezi.Awo kavatjangwilire asi epongo lyangesi nare valihura vantu wovanzi ngesi.Yimo ana kutanta gumwe gombunga ezi ogu kakere pepongo eli asi ame eparu lyange nalinye kwakara moBaye nye kapi namona simpe mbunga zokusika apa zovahameni woSWAPO. Vantu kuna wiza paapa vahulira.Gumwe katente asi apa nahura kumona vantu wovanzi ngesi paapa twayakere peguso Baye akare koNmibia.Vantu ava kava kere pepongo eli kavakere tavadana nonsumo edi kageve Tate Buti moomu tupu mwamudiva.Navenye Nujoma naPohamba kavagendere oku tava morora mbunga ezi,vamwe verago kavagumine komawoko gawo.Vantu kavatundire koure ngwendi koOshakati,Venduka,Rundu ntani koGobabis vayakare pepongo lyangesi.SWAPO simpe karuganesere mpito ezi mokulikida yilyo yombunga ezi asi nani wolye nompitisili dawo vahoroere mokongress ezi zakereko mvhura ezi kazi pwire.Elikido lyangesi navalirugana hena konomukunda edi dina hupuko,epongo lyangesi nare lyapwa konomukunda ngwendi Oshana naOmusati.
2008-02-14 00:00:00 10 years ago
Share on social media

Be the first to post a comment...