• September 24th, 2018
Login / Register

Mbunga Zonzi Tazimoneka Pepongo Lyaswapo


Eenhana Presidentegona gombunga zaSWAPO dokotora Hage G. Geingob katanterere mbunga zonene woruha rombunga mpangeli asi kwato mbunga peke moNamibia ezi muntu nohetakanesa kumwe neyizarugana mbunga zaSWAPO, mokureta ukumwe vantu valipakerere. Mbunga zaSWAPO kwareta emanguruko, mpora,ukumwe ntani kwapa nkenye gumwe ohamene oku ono harakuhamena,eyi yaninkisa vantu vakare noumanguruki mokuturapo nombunga politika moomu vana seyere. yimo ana kutanta. Geingob kauyungire posigongi sosinene zombunga zendi esi kasikereko moutano ou kaupwire, apa kakageve paveta asi mbunga zendi zitameke kurugana mokukondjera asi vapangere mukunda horowero gwina gwa Eenhana. Mukunda gwa Eenhana kwakara muporongwa gwahana kansela kutunda tupu apa kansela ogu gakeremo gatundamo pwamwene Max Shinohamba.Shinohamba kwakere hena silyo sombongarero zanavenye zauvali ndi asi National Council. Nkuru ministera ogu gwanare kahundilire vantu asi vahavapukisa morwa kukwama marudi ndi asi rutandu.Age simpe kahomokerere hena vanambudi,asi vamwe vawo kapi vana kugava nombudi douhunga.Epangero lyaSWAPO kwaturapo uuyungire wana venye ntani hena yiyo vavapa mpito ozo,nye vahepa kuziruganesa nawa kapi mepuko, vantu vahepa kunomena eyi asi vahapulisira vanambudi vakare varugani wonombunga politika edi vana kutotapo dirwanese epangero. Ntani age simpe kavatanterere asi kapi ava gava nawa asi vantu vangapi vana kara pepongo olyo, nsene asi lyaSWAPO. Nsene otara mbungaezi zina kara apa neina kapi totanta asi kuna karapo tupu vantu wovasesu nsene ova hetekanesa nonombunga politika dimwe. Tareni tupu kutunda tupu apa samanguruka sirongo esi kwato munambudi ogu vakwata yipo asi gaveni nawa nombudi deni moomu dawapera.Age kahundilire vatungimo moEenhana vahorowore muntu ogu ana kara asi muSWAPO,kapisi vature epuko lyakahurako vaturemo gonombunga odo dina kuvakumbagera. Age simpe katente ndi asi kageve sihonena asi mbunga zaSWAPO nare zatameka kuretamo ekuliko momukunda ogu yipo asi vahazumbanesa elikwamo eli. Komeho simanguruke sirongo kapi kwakere nzira zoteya ndi marutjeno aga tuna kumona ngesi nayinye eyi kwayiretamo epangero lyaSWAPO.Simpe kadiworokesere vantu asi Namibia kuna kumona udigu ngwendi ruteni nayimwe ngoso nye simpe tuna lituramo asi udigu ou twahepa kuugusapo. Simpe nokutantera vantu asi sirongo setu naso simwe esi sina pili makongo nombunga ezi vana kutumbura asi Internatinal Monetary Fund ndi asi mbanga zozuni.Yirongo yoyinzi kuna kumona udigu mokufuta mukuli ogu nye Namibia hawe kuna kuhesera pwamwene. Ose kuna kumona nomiliyuna dovantu vana kuyadingura sirongo setu. Eyi kuna kugava efano lyewa. Komeho simanguruke sirongo hawe ose ngatu gwana tupu noperesenta mbali ano ngesi kuna kukanduka nkenye ezuva.Kerongo age katente asi simpe siruwo esi tunayakara togwana vantu vana hara erongo lina lyakereko lyokugaununa vantu kukwama nomukunda. Epangero lyaSWAPO lyayigusapo oyo asi vantu navenye valirongo erongo limwe tupu kapisi kukwama sipapa.Neina nsene otara hambara vantu vanasiki ko97% kuna kuza kosure. Kapisi vatupukise asi erongo lyanare ewa kupitakana eli tuna kara nalyo ngesi. Uminiteli kuna kurugana paapa wahulira asi erongo likare lina zi mouta wakora. Udigu werongo kapisi moNamibia mwelike nampili moAmerica omu vagwana emanguruko nare simpe udigu werongo kuna kuumona. Nawo simpe mekondjero mahoroworo kuna kuuyunga erongo. Tayigusa siruwo mokukayukisa erongo lyetu. Haufiku Nehemia yige ana kara kandindate gombunga zaSWAPO,ogu nakakarerapo mbunga ezi momahoroworo ogo gana kukawiza gokukwateramo moEenhana aga vana kugazara kukakarako mo28 Nsinano 2008. Vamwe vanemakuto kavakakerepo pepongo eli kavakere hompa kadi govakwanyama, Martha Nelumbu,ministera gerongo Nangolo Mbumba, Ministera gonomina Erkki Nghimtina, ministera gona gepopero Gabes Shihepo, ministeragona govadinkantu Pohamba Shifeta, ministeragona gweyiyoponze Lempy Lukas,nguuru gomukundaOshikoto, Penda yaNdakolo, nguuru gwaOhangwena Usko Nghaamwa ntani meya gwa Ongwediva Erastus Utoni.
2008-02-21 00:00:00 10 years ago
Share on social media

Be the first to post a comment...