• September 19th, 2018
Login / Register

Munyama u Bonahala mwa Khuta Hape


YO nali yo muhulu wa Liwayalesi la sicaba sa naha ili yona NBC, mutompehi Gerry Munyama hamohocwalo ni yo a zekiswa ni yena mwa muzeko o swana, Theodor Engelbrecht neba kile ba bonahala mwa khuta ya mubusisi la bunee sunda ye felile. Babeli ba, baba zekisezwa bupumi ni busholi neba kile ba yema fa pila mubusisi wa khuta ye pahami, Justice Sylvester Mainga. Muzeko neu kilwe wa sutisezwa kwa pata hape haisi ka lizazi lale la kweli ye taha yona ya Liatamani hai taba ni mazazi a mashumi a mabeli (20). Pili kusi ka tumuswa kale kaza lizazi leli nca la muzeko, Mainga na kile a bulela kuli ofesi ya Prosecutor General I pateha ahulu kakuli isali ofesi ye swana hape ye talima kaza litaba za mizeko ze zwelelanga kwa likhuta ze nyinyani mwa likiliti. Kakuya ka yena, bun`ata bwa mizeko ye tiswangwa kwa khuta ye pahami kuzwelela kwa likhuta ze nyinyani I tahanga ka mulelo wa kuto fumana katulo isi muzeko hape kapa kusutiswa kwapata muzeko. "Muzeko o seu sutiselizwe ahulu kwa pata han`ata mi nina seni bilaela kono unze u sutiswa hape, luta lika kubona kuli muzeko o u fumana katulo," ne kubulezi Mainga. Babeli banze ba zekela muzeko wa bona fande ya tolongo kakuli neba kile ba lifa pene ya kuzekela fande. Munyama na kile a lifiswa pene ye likana N$20 000 ya kuzekela muzeko wa hae fande inge kuna ni milao ya swanela kulatelela. Munyama u akalezwa kuli na kile a uzweza NBC pene ye fitelela N$300 000. Na kile a kupa kuli a lilimanise situlo sa hae ka tumelano ya kuli lifoso za hae li konwe kulilimaniswa ni zona, ka manzwi a man`wi, kuli muzeko u sike wa kutela mwa khuta ya mubusisi kono ba katengo ka ketelelo ya NBC neba kile ba hana. Munyama na kile a I lilimanisa yena mun`wi hane ku siezi lizazi li lin`wi kuli a zekiswe fa pila katengo nyana ka kwa musebezi. Kuakalezwa ka kutiya kuli na konile kulika katata ahulu kuli muzeko u sike wa zekelwa mwa khuta ya mubusisi kono ne kupalile. Munyama na konile kuyola Dr Ben Mulongeni hana zwelela kwa ofesi ya Ndumeleti wa naha ye mwa Washington DC mwa silimo sale sa 2003 ili ko nali muofisa. Mwa nako ya cwale, Munyama u sebeleza kampani ya United Africa Group of Companies. Munyama na yemelwa ki Advocate Richard Muller yana swalezi swale-lele Herman Oosthuizen haa Zenobia Barry yena na yemela mubuso.
2008-02-25 00:00:00 10 years ago
Share on social media

Be the first to post a comment...