• September 22nd, 2018
Login / Register

Ohoromende yOvandoitji Ngaihorere ko Australia


By Kae Matundu-Tjiparuro OTJOMUISE Tjimonangwarasi omayuva tjiyari 13 ku Tengarindi ombura indji mo Namibia omayuva ngapakitire ohamunika,uri posyo. Kombunda omaritjatatu yetatu okununisa ohepero yotjitjitua ihi tjinga otjo atjatjitua moritjatatu wina, otjimbumba tjaworonganene poruveze romasekiriro wovayenda kutja okurira orupa wina romakuruhungi inga. Omakuruhungi imundu tjimotara yeri mokutjitua okwiisira kwimba mberi kohonga yorukosi indui ombamba notjituve notjituve okuteza ombindi yoo ihe.Omundu mozemburuka otutuu tuo vanane vombazu voruveze nduakapita oo Samuel Maharero na Hendrik Witboo tjivakwa kovanane ovakwao vombazu okurikwamba kotjirua tjombiririro yohuurire yOvandoitji. Ndinondi omundu otjoripura kutja otjirua iho tjakapati nangwari katjiperi. Katjiperi momeho wOmbara David Fredericks wova !Amana, Ombara Kuaima Riruako wOvaherero nomutize wotjihavero tjova Bondelswarts, Johannes Christian. Ovo orupyu uriri rwehapu rovandu voumune mbunyomoka eyapa yuva nu mbatemisiwa iyo kuhina kunatja kOvandoitji kouzirira wao womakuruhungi kwimba mbaihamisiwa ovitjitua vya. Hapo otjirwa matjiso okuyanda vi ngunda ovito nozombara zovandu vehindi azehiyaveruka? Omutjevere wOkomiti yOtjitiro Otjindjandja, Mitiri Muundjua, wayarurire epura indi otjeziriro. Nu hapo yari potjikee tjitjitua? Kwimba ngunda mbehiyazuva ombuze indji tjiyari 13 ku Tengarindi ohoromende ya Australia otjiyaningirire ondjesiro kovazoozu vehindo mbetjiukwa otjOvamborindjine.Hapo ondjesiro indji okuye? "Ete matuningire ondjesiro kozoveta nomihunga vyozondjuwo zozoveta nozohoromende peke peke ndakongorerasana naveyeta oruhoze rwa katjotjiri, ondjuriro nombandjarero kavakwetu imba ovakwatera va Australia," Oministera Ondenga Kevin Rudd wakahurura mombepo ndjatuiire kotjiriro mondjuwo yozoveta yehindo. Ondjesiro indji tjinene yahungama Ovamborindjine omayovi omirongo mbaumwa komasa komihoko vyao otjovanatje kehi yondando yehindo yoruveze indo yokuvehitisa momihoko vyarwe kutja omuhoko umbo wao uzeme. "Komwiihamo, ohangauti notjito tjOrutanga Oruvakwa indui, kozondekurona zao nomihoko vyao mbyasewa kongotue matutja tuiisiree," ombepo indji maitja nao. "Nandarire kutja o Australia otje koverwahi riri ohumburuko tjinene na Africa, tjingetjo na Namibia, omambo ngahungirire o Ministera Ondenga ya Australia, Omutjunikwa Kevi Rudd omasia nepu tundunaro kuna ohoromende yOvandoitji numena ra nao otjitueripurire okuhungirira ko," orutuu rOvaherero pamwe nOvakwena Ombara Kuaima nduaresere komurungu wotjimbumba tjomasa tjozondekurona zaimba mbanyonwa iyohuurire yOvandoitji, ovazapamwe nawo novanandjenda nawo, maruraisa nao. Ondjesiro ondangwa ndjayandjerwe iyo Ministera Ondenga ya Australia kOvamborindjine yasere okutunduuza nawina okupa ourizemburuka Ovandoitji nohoromende yao ourizemburuka ouna manganingani okutjita nao kOvakwena nOvaherero mehi retu kutja ouhazendu wOtjitiro Otjindjandja mbwatjitua kuwo nokukongorerwa iyotjisuta kuwo otjovaihamisiwa," orutuu maruraisa nao.Omundu ourizemburuka moyarura ko 2004 pomazemburukiro wozombura esere zOtjitiro Otjindjandja. "Okutja nomambo wongumbiro ya Ndjambi ndjituyii atuhe meningire kutja mutu isire ozondjo zetu," o Ministera yehi rOvandoitji yOmaunguriro Kumwe mOvyombwiko nOmekurisiro, Heidemarie Wieczorek-Zeul, watja nao mOkakarara nomambo inga minda tjiva ayekamburwa otjomaningiriro wondjesiro. Otjitemise ozombura ine kombunda yomambo inga ozondekurona zaimba mbaihamisiwa ngamba veriyarikana ondjesiro. "Ouyenda wovaungure vehi rOvandoitji mohamunika kongotue omivero mbyapatua pokati kehi rOvandoitji no Namibia kanaa yeroro okuzengurura omapu wOvaherero nOvakwena," omihoko imbi mavitja morutuu indui otjo kunyotora ondjesiro ndjikuza yaningirwa. iyehi rOvandoitji. Munao otjimavetoko ohoromende ya Namibia okuningira ohoromende yehi rOvandoitji okusekamena otjina ihi okukuramena ovitjitua vyao vyohuurire yorukapita veze mo Namibia "okuningira ondjesiro nokuyandja otjisuta". Mavetja omambo wao inga kawandinondi uriri nu muhuka tjandje yazembwa nungwari ozongari zao kutja ombindu yao ukohororwe otjirwa otjikarerere mena rokutja ngunda ozombara zao azehiyaveruka otjirwa katjiyayanda. Tjingetjo otjirwa ihi kanaa tjiyanda ngunda omaningiriro wondjesiro aeheri komutima.. Kepuriro rokutja tjiihapo otjiposa motjombanguriro katjikarere orure nu tjikayanda rune, Riruako wazirire kutja ngunda nai vekondjisa okuhungira kuna ohoromende yOvandoitji nu kutja otjiposa matjikaenda poo katjina kukaenda peri kohoromende yOvandoitji posyo ovo maveyende amaveurwa nohoromende yOvandoitji. Okanepo kOndjuwo yOzoveta, Ida Hoffman, kondjemeno yokutja otjiwana tjOvakwena tjiri kombunda mongondjero yOvakwena pamwe nOvaherero indji, watjere opo ngunda epango indi rakutua katjisupi nu tjira kongomoka mavevaza kotjiwana tjOngwena.Nu tjii hapo oviwana vyawre viripi? Muundjua wazirire kutja indi kandasere okurira epuriro nugwari epuriro esemba orondi ndimaripura koviwana mbimaviheewa imbi wina mbihina kutjiukwa kutja oovine kutja hapo mavikara momayuva womasuviro nai ngaarune? Riruako wapambarerere kutja Ovaherero nOvakwena veri kohonga yorukosi rombindu yoo ihe mena rokutja oo mihoko aviyevari mbyahungamisiwa era rokuyandekwa nandarire kutja omihoko vyawre wina vya hamenenwa. (PIC:OVAHENAMA PRESSER OO5)
2008-03-07 00:00:00 10 years ago
Share on social media

Be the first to post a comment...