• September 21st, 2018
Login / Register

Kampani I Tusa Sikolo mwa Mutulo


KAMPANI ya mubuso ye zibahala ka Namib Reinsurance Company (Namibre) ne kile ya neula lisebeliso za sikolo, kwa sikolo sesi nyinyani sesi zibahala ka Ekuku mwa sikiliti sa Oshikoto sunda ye felile. Yo muhulu wa kampani ya Namibre, mufumahali Anna Nakale-Kawana naize kampani ya habo ka sizwale sa yona, ne kile ya itekula ku neula lisebeliso za sikolo hala zona fakisi, foni kubeya liseliso zen`wi ye sebeza hamoho ni kompyuta kasamuhalo wa kupo yene kilwe ya tiswa pila kampani ya ki muofisa yo mun`wi yo muhulu wa sikolo, mutompehi Festus Mbandeka. Lisebeliso zene neuzwi li kona kuleka pene ye likana N$5 000. Muofisa wa sikolo ili yena Mbandeka na talusize kuli na kile a kupa tuso kwa makampani a shelana kono ne kupalile haisi kampani ya Namibre ki yene alabile hande kwa kupo ye. Mbandeka na kile a tumusa tabo ya hae ni kunitifaza kuli neulo ita itusiswa hande. Muofisa yo muhulu wa Likolo la Tuto yana kile aba "muboni ka meeto" kwa mukopano o, Dr Inaani Kahikuata na kile a bulela kuli ki bunde kuli makampani anza taha pili ni kutusa mubuso mwa kutusa likolo za tuto mwa limbule ze shelana. Na kile a tumusa tabo ni nyakalalo ya hae kwa mukopano o swana o. Kwa mukopano o swana, kampani hape ne kile ya patalaza kaza baituti babeli ba banze ba ituta makosi a lipalo, mashilin`i ni sifumu sa naha kwa likolo ze pahami ze cwale ka Polytechnic ni Unibesiti ya naha. Babeli hape kakuya ka Nakale-Kawana seba n`olisizwe simubuso kwa Unibesiti ya Cape Town mwa naha South Africa kasamulaho wa kusupeza hande bukwala ka kupasa ka linepo ze bonahala hande. Mulao wa Ndu ya Milao ki one u boni kupepiwa kwa kampani ya Namibre mwa silimo sale sa 1998. Makalelo a kampani na bonahala ku saba hande mwa bukamuso kono, mwa silimo sale sa 2000 kampani ne tilo yema ka mautu a mabeli ni kutiya. Mubuso neu kile wa taha ni kampani ye ka kulilimanisa lipisinisi za makampani a inshuwalesi ana kulubelwa kuli nanza isa lukau mwa naha South Africa.
2008-03-10 00:00:00 10 years ago
Share on social media

Be the first to post a comment...