• September 24th, 2018
Login / Register

Makampani a Zwelapili Kubingutela ba Likayamana la Munda


SIKWATA sa makampani mwa mulenen`I wa Windhoek sunda ye felile la bunee, nesi kile sa swalana ni makampani a man`wi, hamohocwalo ni Ofesi ya Ngambela wa naha yo Munyinyani mwa kutusa bayahi baba taselizwe ki likayamana la munda mwa mutulo wa naha. Ba kampani ya Meatco neba kile ba binguta matanisi a nama a likana 10.6 a kona kuleka pene ye likana N$307 986 haa ba kampani ya Holcim neba kile ba neula pene ye likana N$75 000. Ba neuli ba ban`wi neli ba cwale ka AgriBank, Namibia Dairies niba Electricity Control Board (ECB). "Munda seu tutisize bayahi ni mabasi a bona, kusilafaza mingendenge ya likolo za tuto, batu seba palelwa kufita kwa lipatela nyana zen`wi, bayahi ba lipisinisi ze nyinyani seba palelwa kuzwelapili, mi ka ona mabaka a, hane lu boni kuli, ni luna lu kone kutusa se sin`wi mwa likayamana la cwale le," ne kubulezi membala ali mun`wi wa sikwata sa makampani a, ili mutompehi John Burger. Burger na fitisize manzwi a kuli neulo ita tusa mwa kubona kuli matata a bayahi a lilimaniswa. Yana kile a amuhela neulo neli Ngambela yo Munyinyani, mufumahali Libertina Amathila yana kile a fitisa manzwi a hae a buitumelo kwa neulo kaufeela. "Mubuso u nosi hau koni kutalima litokwahalo kaufeela za mabasi a taselizwe ki likayamana la munda le, mi kacwalo lu swanela kuswalana hande ka mazoho a mabeli sina kamo lu ezelize kacenu. Mubuso u itumela kwa lizwelopili za mina ni tuso ye ni kubona kuli kamaniti mwa ziba misebezi ya mina sihulu haiba kuli naha I taselizwe ki likayamana leli swana sina le," na patalalize ni kubiza bayahi ba ban`wi kuli ni bona ba swalane mazoho ni kutusa ka mo ba konela kaufeela sina mutala hase u bonisizwe kale. Mwa nako ye swana, Amathila na kile a bulela kuli munda uze u eza businyi bobu tuna luli kakuli seu taselize palo ya sicaba sesi fitelela 60 000 mwa nako ye kuswani feela. Na bulezi kuli munda neu zibahala feela ahulu mwa sikiliti sa Caprivi kono mwa linako za cwale munda seu tisize likayamana ni mwa litolopo ze cwale ka Mariental ni litolopo za mwa mutulo. "Ni bilaezwa feela ki mutano wa Okandjengedi onze u sweli kuno pazauha fahali hanyinyani kono mwa nako ya cwale hakuna sesi konwa kuezwa kakuli ku sana ni mezi a man`ata," ne kubilaela Ngambela Amathila. Nihaike bun`ata bwa Makolo a mubuso na kile a fumana kekezo ya mashilin`I kwa musulo wa silimo se, Amathila na kile a bilaela kuli bun`ata bwa mashilin`I a, buta itusiswa mwa mingendenge ya kulilimanisa limbule za putako za Nyambe. "Isi kuli ba Likolo la Misebezi ba kone kuyaha hande mikwakwa ye min`wi ni mitano, bata bona feela kuli ba mateha hande hape mikwakwa ye sinyehile ye, mitano kubeya limbule zen`wi za zwelopili zene kile za bulaiwa ni kuwiswa ki lona likayamana la munda," ne ku kile kwa bulela Amathila. Na kile a zwelapili kubulela kuli munda u takalalanga Makolo a shelana. Munda u akalezwa kuli uta zwelapili kutisa likayamana hape kwa palo ya batu ye pahami kakuya ka licaziba ze hulu ze bona za maemo a lihalimu. Ka pula ye akalezwa kuli ita zwelapili kuba ye n`ata ni kufita mwa kweli ya Liatamani ni Kandao, kusa akalezwa hape kuli munda uta zwelapili kutisa lisinyehelo ni likayamana mwa mazazi a taha.
2008-03-10 00:00:00 10 years ago
Share on social media

Be the first to post a comment...