• September 23rd, 2018
Login / Register

Nyambe u Lengiwa mwa Tolongo


MUSHEMI wa lilimo ze mashumi a mabeli ni lilimo ze nee (24) yana sebeza mwa sintolo sa OK Grocer mwa tolopo ya Opuwo, wa libizo la mutompehi Daniel Nyambe yana zibahala hape hala balikani ba hae ka libizo la DJ Mix sihulu mwa tolopo ya Katima Mulilo mwa sikiliti sa Caprivi mwa simuluha tota, na kilwe a lengiwa mwa tolongo ka lilimo ze nee. Nyambe na kilwe a fiwa lilimo ze kasamulaho wa nitifaza fa pila Mubusisi wa khuta kuli ki yena yana kile a uzwa pene ya mianda-nda mwa sintolo sana sebeleza se. Silimo sili sin`wi kwa koto ya hae, nesi kilwe sa lilimaniswa ka kelezo ya kuli, a sike a kutela bufosi bobu swana mwa nako ya koto ya hae ye, mi kacwalo uta ina feela lilimo ze talu. Simpangaliko kaufeela nesi kile sa ezahala mwa sunda yale inge ili la pelekelo. Na filwe koto sunda ye felile ye la mubulo ni kututisezwa kwa tolopo ya Ondangwa la bubeli, ko ata yo ina lilimo ze talu inge ili mwa tolongo ye tuna ya tolopo yani. Tolopo ya Ondangwa I fumaneha lilima ze fitelela 300 kuzwa tolopo ya Opuwo. Muzeko wa busholi neu kilwe wa kululwa muta Nyambe a uzwa pene ye likana N$72 300 mwa sefi ya sintolo mwa lihola za busihu. Na kile a pumbeka pene kaufeela ye mwa malundu a tolopo pili a sika I patulula kale fa pila mapokola. Nyambe na bonwi ki makamela a sintolo, ili nto yene tisize kuli mane mapokola ba mubuzake kaza pene kaufeela mane ni kuipatulula. Mashilin`I kaufeela na fuman`wi inge a kwanile. Mubusisi wa khuta ya Opuwo, mutompehi Sunsley Zisengwe ki yana tumusize katulo haa mutompehi Phieneaf Phofu yena na yemela mubuso. Nyambe nasa hulisizwe fa musebezi wa hae, mi mwa nako ya kezo ye, nali muzamaisi-nyana wa babeleki ba ban`wi.
2008-03-10 00:00:00 10 years ago
Share on social media

Be the first to post a comment...