• September 19th, 2018
Login / Register

Mueteleli wa Bulgaria uta Potela Naha


NAHA Namibia ni naha Bulgaria neli kile za nyatela tumelano ya kutiiseza silikani ka kuswalisana ni kutusana mwa linzila za sifumu ni zwelopili, mwa sunda ye felile. Mubakweli ku Likwambuyu wa Likolo leli bona za Kwande, mufumahali Lempy Lucas kubeya Mubakweli wa naha Bulgaria mwa Likolo leli swana, mutompehi Feim Chaushev ki bene ba kile na nyatela tumelano ye ni kuyemela linaha za bona ze peli ze. Kwa mukopano o swana ne ku kilwe kwa patalazwa kuli Mueteleli wa naha Bulgaria, Georgi Parvanov uta potela naha Namibia mwa kweli ya Mbuwana ka lizazi la 23 ni 24. Chaushev ni sikwata sa hae neba kile ba esha mwa naha mo la bubeli sunda ye felile mi neba kile ba kuta la butanu mwa sunda ye swana kasamulaho wa kuina mazazi a malalu mwa naha. Chaushev na kile a bulela kuli tumelano ita tiiseza silikani sa linaha ze peli ze. Kakuya ka yena, Bulgaria ne bile naha ya pili ya katengo ka European Union yene kile ya nyatela tumelano ni naha Namibia ka kuekeza kuli naha ye I fumaneha fa mukoloko wa linaha zeo naha Bulgaria I lela kuswalisana ni zona. "Lu bata kubeya silimo se sa 2008 fa mapa ni kusi eza silimo sa lipuisano za lipolitiki hala naha Namibia ni Bulgaria," Chaushev na talusize. Mwa nako ya poto ya hae ni sikwata sa habo, Chaushev na konile kuikopanya ni Makolo a shelana a mubuso ni kuikambota kaza tuto, njimo ni limbule za milafo ni maata kubeya mafula a oli. Kwa lineku la hae, Lucas na talusize kuli silikani haki se sinca ka kubulela kuli tumelano ya cwale ye ito tiiseza feela silikani sa kale sa linaha ze peli ili silikani sesi zwelela kwa hule luli mane naha Namibia I sika fumana kale tukuluho. "Silikani sa linaha ze peli ze si zwelela kwa hule mane ni mwa linako zeo naha Namibia hane I lwanela tukuluho. Naha Bulgaria ne kile ya tusa kopano ya Swapo mwa linzila ze shelana za lipolitiki, lisebeliso ni lika zen`wi za sifumu," Lucas na talusize. "Bayahi ba naha ye ba shelana neba kilwe ba fumana tuto mwa naha Bulgaria mi le la kacenu ba sweli litulo sakata mwa mubuso mi banze ba sweli kuno tusa mwa kubona kuli naha I zwelapili," Lucas na tazelize. Neli mwa nako ya mukopano o mo Chaushev na kile a patalaza kuli Mueteleli mwa naha Bulgaria uta potela naha ye mwa kweli ya Mbuwana ka lizazi la 23 ni 24 la kweli yani. Mwa lieto la hae, Mueteleli uta taha ni maofia bahulu mwa mubuso kubeya sikwata sa baana ni basali ba lipisinisi kuzwelela naha ya habo. Chaushev na zwezipili kupotela naha South Africa mi mwamazazi a cwale a, uta potela naha Tanzania ni Malawi. Chaushev ni sikwata sa hae nese ba potezi kale naha Angola pili ba sika potela kale naha ye.
2008-03-17 00:00:00 10 years ago
Share on social media

Be the first to post a comment...