• September 24th, 2018
Login / Register

Keleke ya Mulimu i Tusa mwa Kukenisa Silalanda


MWA mungendenge wa kubona kuli butuku bwa malaria bwa lilimaniswa mwa sikiliti sa Caprivi, ba keleke ya Mulimu ya Sabata (SDA) seba tatekile ni mungendenge wa kukenisa lipatela kaufeela za sikiliti ze shelana. Mungendenge o, u imulula mingendenge kamukana yaba Likolo la Makete ni Pabalelo ya Sicaba ya kubona kuli silalanda sa kena hande ni kubona kuli milyani sakata ye bulaya minan`i ya faelwa hande mwa mandu ka mulelo wa kulilimanisa butuku bwa malaria. Ka sabo ya kuli bucwan`i bobu n`ata buta n`atafalisa minan`i, ba keleke ya SDA neba kile ba itombola kukenisa silalanda sa lipatela za sikiliti ze shelana. Hana kile a ikopanya niba mutende o mwa mazazi a felile, hane ku swelwi kuno keniswa kwa sipatela nyana sa Mavuluma, Mukutazi - Daniel Mushongo naize, musebezi wa keleke ya habo ki wa kubona kuli I tusa sicaba mwa linzila kaufeela ze kona. Naize ka kuba ba lumeli ba linzwi la Mulimu, Mulimu u tokwa kubona sicaba inge si pila mwa silalanda sesi kenile hamohocwalo ni kubona kuli batu ba lapelela mwa likeleke ze kena hande. Ze ni halilicwana, baoki ba sipatela nyana sa Mavuluma neba kile ba bulela kuli butuku bwa malaria bu taselize ahulu ba bahulu ha kubapanywa ni banana. Naize ze kaufeela neli cwana ka libaka la kuli, ba bahulu sihulu basupali ba pumula inge ba sika ikapesa likubo ni kutisa kuli mane minan`i i kone kuba lumaka kamo I konela kaufeela. Baoki neba kile ba kupa sicaba kuli sino ikapesa likubo mwa nako ya busihu ni kubona kuli ba lilimanisa kuzamaya ahulu busihu kakuli ki yona nako yeo minan`i i kataza ahulu. Mwa libiki ze felile, Yo Muhulu wa Likolo la Makete mwa sikiliti, mutompehi Michael Likando na kile a patalaza kuli makulano a butuku bwa malaria ha sika pahama ahulu nihaike ne kubile ni pula ye pahami ahulu kwa mafelo a silimo sesi felile ni kwa makalelo a sona silimo se. Na kile a patalaza hape kaza tabo ya hae kuamana ni mungendenge wa kufaela mwa mandu onze u zwelapili mwa mazazi a cwale mwa sikiliti sote.
2008-03-31 00:00:00 10 years ago
Share on social media

Be the first to post a comment...