• September 25th, 2018
Login / Register

Vahorowoli Vana Uuyunga - Pohamba


Mo Venduka Presidente Hifikepunye Pohamba katente asi efundo lyombunga politika zendi za SWAPO momahoroworo aga kaga kereko gokukwateramo momukunda gwa Eenhana kuna reta erondoro ko nombunga politika dimwe edi dina hara kuvhonga politika neyi yompo. Age kava rondwere asi moomu vana kuyipiyaganeka ngoso kuvhura vakalimone vene momatoromani goyihando. Pohamba ogu ana kara hena asi Presidente gombunga politika za SWAPO kageve ntumwaraka ozo paapa kageve mbudi zendi zorupandu komukwa takanesi gombunga zendi mo Ohangwena gedina Nestor Shuukwanyama, paapa tupu kava geve yitundwamo yomahoroworo momapeu, 29 Nsinano 2008 ngurangura. Mokutara nye oyo hawe tayikutantere asi vantu vana uuyunga nezwi limwe tupu, omu vana nyoka politika zopamuhoko ndi asi kukwama mukunda. Efundo lyangesi kuna kulikida asi vantu womoNamibia vana kuru paupolitika, nokunyoka upolitika worudi. Ame kuna kuyimona asi vana politika ava vahere kutura mosirongo upolitika kukwama nomuhoko tava kali mona vene moupolitika woyihando. Age simpe kahundilire ava vapukisire vakere mombunga zendi vatengure kembo lyawo lyenene. Age katente asi mbunga za SWAPO kwakara ekoro lyenene, yipo nye asi kwakarako evango lyanavenye vaNamibia pwahana kukara asi goruvara musinke, tani muhundire one vapukisa mutengure kekoro lyeni mwaha karamuna puka. Simpe kahundilire vahameni wombunga zendi, va kwatesiko novahali mpora vatware mbudi Zombunga zendi komeho zoukumwe, mpora nouturo. Ntani mbunga zendi zahepa kukura nomukumo. Twa hepa kutwara mbudi zomulyo komeho zompora,ukumwe nehuguvaro. Yipo asi tugusepo ruhepo, nzara, mukisi nosemburure. Yipo tukare vamwe vana lituramo mekuliko. Presidente simpe kaharere erago kansela gomupe, vagendesi va SWAPO momukunda gwina nanavenye kweyi varugana nawa. Mbunga za SWAPO kasi fundire mukunda gwina momahoroworo nomazwi ganasiki ko 4193. Ano mbunga zompe ezi vana kutumbura asi RDP kazigwena 298, ano ezi kazikombere CoD nomazwi 12.Ano aga mazwi 13 kavahorowere epuko. Vantu ava valitjangesere asi tava kahorowora kwakere 8214. Nampili ngomu vatanta asi RDP tazigusako Eenhana hawe mbunga za SWAPO kwaziwapera. mo kupompangeda nonkwawo. Yigongi yawo yekondjero nayinye kwawapa rambangoko sokuhova ezi gakauyungisire presidente gona kamarada Hage Geingob, ogu gakalikidire hena kandindate gwawo kombunga. Vakandidate kavakere Haufiku Nehemia Udeiko gwa SWAPO, Ndiwakal unga Tomas Mwanyangapo gwa RDP, Sakaria Teofelius gwa CoD.
2008-04-03 00:00:00 10 years ago
Share on social media

Be the first to post a comment...