• September 26th, 2018
Login / Register

Litou li Tisa Sabo


LITOU ze sweli kuno ikamaela mutakafululele mwa minzi yeli mabapa ni sibaka sa Omatjete mwa sikiliti sa Erongo seli tisize sabo kwa bayahi ba minzi yani mwa mazazi a cwale. Bayahi ba bulela kuli litou seli sabisa bupilo bwa bona mi hape li bulaya limela ni miselo ya mwa masimu a bona ni kutisa likayamana kubona. Kakuya ka bayahi, muuna yo mun`wi, na timezi kasamulaho wa kuhatakiwa ki tou silimo se sifelile. Muuna na tokomezi lipuli za hae hane li nwa mezi mwa sibaka sa Otjohorongo muta likayamana le la muwela. Nihaike na likile kumaata, tou yen`wi yana sika bona ki yene konile kumu swala ni kumuhataka. Mutompehi Fabianus Uaseuapuani yali nduna mwa silalo sa sizo sa Zeraua mwa silalanda sa Omaruru na kile a taluseza ba mutende o kaza musali yo mun`wi yana kile a banduka lifu kasamulaho wa kubonana ni litou hana sindeketile bana ba hae kwa sikolo ka kusasa. Uaseuapuani naize litou li hatekela limela kaufeela zeo bayahi ba lika kucala ni kuba siya mwa lukupwe ni n`alelwa. "Litou li tisa matata tuna. Mwa minzi yen`wi bayahi seba balehezi mwa minzi yen`wi ka sabo ya zona litou ze. Litou ze hali baleheli kusili, li fula feela mwa libala mo mi kasamulaho li sutelela bukaufi ni minzi ya lula ni kutisa lisinyehelo," nduna silalo na tazelize hape. Nduna yo mun`wi mwa silalanda sesi swana, mutompehi Juda Haakuria ni yena na fitisize manzwi a hae kuamana ni matata a swana. Naize, kutokwa ketelelo sakata kuzwelela kwa Likolo la Nahen`i ni Bupoti kuamana ni mihato ya kunga kiye tisa kuli mane likayamana li tise bumaswe ni kufita. Naize ku saba ni milao ye bona kuli bayahi baba sinyehelwa ba fiwa se sin`wi kuzwelela kwa mubuso kuamana ni lisinyehelo ze za bona, kwa bilaeza ni kufita luli. "Nelu sweli mikopano ye shelana niba Likolo kono, hakuna tatululo sakata yese tile pila luna. Puzo kiya kuli, lu kona kulumeleza kai litou ze? Ni bona kuli neli lelekilwe ki batu ko neli zwelela ten`I," ne kubulezi Haakuria. Kusaba hande ni mezi mwa silalanda mwa libaka ze shelana kutaluswa kuli se kutatafezi ahulu kalibaka la litou zeo. Bolyaminzi ba minzi ye potoloha sibaka sa pukelezo ya lifolofolo sa Omatjete ba taluswa kuli ba inzi mwa butata bwa mezi kakuli seba palelwa kufumana mezi a man`ata a bona ni limunanu za bona kuzwelela mwa lisima, likelenge hamohocwalo ni lihubi zen`wi. Lyaminzi yo mun`wi mwa manzwi a hae naize, mwa mazazi a felile, maofisa neba bulelanga kuli, litou kapa tou I kona feela kusabisa haiba kuli I holofezi kapa hainyemisizwe ahulu kono mwa silalanda sa habo, litou li taseza nako kaufeela kasamulaho feela wa kukopana ni kamunu. Haakuria, uli yena ni manduna ba ban`wi u lela kuswala mukopano ni maofisa ba ban`wi ba Likolo ni kuikambota kaza matata a litou a. "Lunze lu lika katata luli. Kwa mafelelezo luta bona kuli kanti he nahen`i I kona kulu tusa cwan`i kaufeela nihaike ki butata luli kakuli mu kona kuluta batu kuina ni litou kono hamu koni kuluta litou kuina ni batu," Haakuria na tazelize hape. Haakuria ki Mulena swale-lele mwa silalo sani ka libaka la kuli mulena tota Christian Zeraua u mwa makulano. Sibaka sa Omatjete si fumaneha libima ze mashumi a silezi wiko wa tolopo ya Omaruru mwa sikiliti sa Erongo.
2008-04-21 00:00:00 10 years ago
Share on social media

Be the first to post a comment...