• September 25th, 2018
Login / Register

Omaruru Ga Dhengwa Kekakamo Lyevi


WINDHOEK Ekakamo lyevi olya dhenge omudhingoloko gwaMaruru moshitopolwa Erongo mOlyomakaya ga zi ko, naashika osha ningwa muule woowili inadhi konda pumbali dhayoolokathana. Ekakamo lyevi lyotango ndjoka lyondjundo 5.6 pashiyelekitho shoRichter olya holokele potundi 15H50 lwaampoka konyala ookilometa 50 muuzilo wondoolopa Omaruru, pauyelele wOshikondo shOmapekapeko gIikwamamanya. Omunambelewa omukuluntu e nasha niikwamamanya, Manfred Muundjua, okwa kundaneke oshifo shoNampa metiyali kutya ekakamo lyevi olya ningwa kohi yevi ookilometa 10. Omakwatathano gopautekenika ge nasha nomakakamo gevi piitaasi poAus, Ariamsvlei, Windhoek, Kamanjab, Tsumeb noRundu oga lopota ekakamo lyevi ndoka. Muundjua ota ti ekakamo lyevi lyondjundo nenge uunene woshiyelekitho 5.6 otali etitha eitulomo enene mokati kaanambelewa ye nasha nuudhindoli womakakamo gevi, unene oku shi talela miiningwanima ya faathana monakuyiwa moshitopolwa shoka kutya otamu vulu nani okuholoka omakakamo gevi ga faathana. Ekakamo lyevi etiyali olya holokele wo mOmaruru potundi 17H12 lwaampoka. "Ndika ka lya li lya dhiginina unene ngaashi ndyoka lyotango," omunambelewa ta ti. Inapu lopotwa iiponga nenge eyonagulo lyasha. Onkalo yomakakamo gevi moNamibia oya kala ya ngungumana okuza momumvo 1910 sigo okeluwa ndika, noshilongo inashi kala nokulopota ekakamo lyevi enene muule wethimbo ndyoka. Iitopolwa mbyoka yi na omashina gokulopota omainyengo gekakamo lyevi noga lopota oshiningwanima shika ongaashi pOpuwo, Windhoek, Waterberg, Khorixas noBethanie. Ekakamo lyevi olyo endwafuko lyoonkondo dhoka hadhi etitha omakakamo nenge einyengo lyevi. Kombanda yevi, ekakamo lyevi ohali imonikila pakwiinyengitha evi nopoompito dhimwe okundwafuka kwevi. Oshikwawo ekakamo lyevi ngele enene ohali vulu okundwafula omamanya nomunoko gwapupyala.
2008-05-02 00:00:00 10 years ago
Share on social media

Be the first to post a comment...