• September 26th, 2018
Login / Register

Ba NCCI ba Hatisa Mungendenge wa Munda


BA kampani ya kwa mukunda ye zibahala ka Namibia Chamber of Commerce and Industry (NCCI) seba hatisize mungendenge wa munda ota zibahala ka Project Efundja, ili mungendenge o lela kutusa litolopo za naha ze taselizwe ki likayamana la munda. Mungendenge o munca o, neu kwaluzwi simubuso mwa tolopo ya Oshakati sunda ye felile la butanu mi neu amuhezwi ki mazoho a mabeli ki bun`ata bwa makampani ni sicaba. Makampani a palo ye mashumi a mabeli, ne a konile kubinguta lisebeliso ze shelana za kuswalisa mungendenge o, hala zona lisebeliso ze, lico, mashilin`I, lipula, matente hala lisebeliso zene kilwe za tambekiwa. Makampani a man`wi ona na kile a laela babeleki ba ona kuli ba kone kutusa mwa lizwelopili zen`wi hala zona kumateha kwa mukwakwa o zibahala ka Eliander Mwatale mwa Oshakati ni kupenda sinca kwa sikolo sa Ehenye, ili sikolo sene si potolohilwe ahulu ki mezi a munda. Hane kuamuhelwa mungendenge ni kuitumela kwa baitomboli kaufeela, Meya wa tolopo ya Oshakati, mufumahali Katrina Shimbulu na kile a fitisa manzwi a buitumelo kuba NCCI ka kutaha ni mungendenge o lateha o, ota tusa ni kulilimanisa likayamana leli tiswa ki munda. Ka libaka la munda, mandu a likana sikiti na taselizwe ni kupotolohiwa ki mezi a munda mi bun`ata bwa bayahi neba kilwe ba tutiswa swalele-le mwa mandu a simubuso ni kututisezwa mwa linkambe zene lukisizwe mwa hala tolopo ya Oshakati ni Ongwediva. Bun`ata bwa lipisinisi neli kile za kwala minyako ya zona haa bun`ata bwa mikwakwa ni mitano neli siilwe mwa maemo a maswe. Matuku a taha ni munda ni ona sa taselize bayahi. "Kubona kumateha ni kupenda kwa sikolo sesi nyinyani sa Ehenye kusupeza hande fo kusweu kuli ba NCCI ni limembala za bona ba lumelana ni milelo kaufeela ya kuswalisana ni kutusa Mubuso mwa mingendenge ye shelana. "Mulelo waba NCCI ni limembala za bona wa kubona kuli kuna ni tuso, sihulu mwa nako ya cwale ye, likiliti hali taselizwe ki likayamana la munda, kubeya hande libizo la bona fa mapa ni mwa libuka ka kusupeza hande kuli bana ni swalisano ni kutwisiso ya likayamana ili nto yeta hupulwa mane ni mwa bukamuso," ne kubulezi Shimbulu. Meya naize ba NCCI seba beile lipisinisi za batu fa mapa ya lifasi. Na kile a kupa ba NCCI kubona kuli ba eleza makansulu a likiliti kaza lizwelopili ze tisa lukau. Shimbulu na kupile makampani a man`wi ku kopisa mutala o swana waba NCCI ni kubona kuli baba taselizwe ki likayamana la Nyambe ba tusiwa hande sina kamo ba taselizwe sina kamo kuswanelela. Gabana wa sikiliti sa Oshana, mutompehi Clemens Kashuupulwa ni yena na kile a taluseza ba NCCI ni limembala kaza lisinyehelo zese tisizwe ki munda. Naize bayahi bapila mwa libaka za naikahela za mwa tolopo ya Oshakati ki bene ba sinyehezwi ahulu libyana ni kufita. Lipisinisi sihulu lipisinisi ze nyinyani seli keni mwa likayamana. "Lico, libyana, mikwakwa ni mitano ne sinyehile ka libaka la munda mi bayahi ba ban`wi neba kile ba luza misebezi ya bona. " Lipisinisi ze nyinyani kwa lineku le lin`wi ni zona li sinyehile. Kuyahiwa kwa mandu a build together ni kona ku inzi mwa lififi cwale kakuli mubu ko mandu a na swanela kuyahiwa ten`i, u apesizwe ki mezi a munda." Gabana na kupile mubuso, ba lipisinisi ni bayahi feela kuli ba tuse mwa linzila kaufeela ni kubona kuli musebezi wa makopanelo wa project efundja wa tiiya hande. "Swalisano kaufeela ya kubona kuli mungendenge wa tiiya ni kutiiseza lizwelopili uta lilimanisa matata a cwale kuba ni zwelopili ya kuyakuile ni mwa bukamuso ili nto yeta tusa ni mwa mipilelo ya sicaba," ne kubulezi Kashuupulwa hape. "Kaufeela luna ka swalisano ni mubuso, kutiya ni kuwina mwa mifufuzo ya luna ni kubona kuli kuna ni licinceho se ku inzi mwa nzila," ne kubulezi Kashuupulwa. Yo muhulu wa NCCI, mutompehi Tarah Shaanika naize mwa bukamuso lizwelopili ze swana lita hatiswa ni mwa likiliti ze cwale ka Caprivi, Ohangwena ni Omusati. Shaanika na kile a susueza bayahi kuli ba kone kutusa mwa mungendenge o wa efundja luli, ka kubulela kuli ba swanela kualaba kamo neba alabezi kwa mungendenge wa kuyaha njanji.
2008-05-06 00:00:00 10 years ago
Share on social media

Be the first to post a comment...