• September 20th, 2018
Login / Register

Muuna u Banduka Lifu


MUUNA wa lilimo ze mashumi a mabeli nize lobapeli za kupepwa (28) na kile a banduka lifu ni kuhofala ha butuku kasamulaho wa kutula mwa 'kombi' ka mulelo wa kubuha limbayambaya ze talu zene kile za caisana hala mukwakwa wa Okahandja ni Otjiwarongo sunda ye felile. Chief Inspector Andreas Nelumbu wa sipokola sa tolopo ya Otjiwarongo na kile a nitifaza kuba mutende o. Naize, ka hola ya 23h00 ya busihu, motikala ya mufuta wa Volkswagen ya luswayo lwa N1168S yene zwelela mwa tolopo ya Okahandja ne kile ya swala mulilo inge I mata hane ku siezi libima ze 65 kuli ku kenwe mwa tolopo ya Otjiwarongo kwa sibaka sesi zibahala ka Sukses. Mukwaezi wa simbayambaya na kile a yema fahala mukwakwa ni kutisa kuli mane simbayambaya sa mufuta wa Toyota Corolla sa luswayo CA73572 sene sili mwa mulaho si caisane ni motikala ye, yene yemi. Ka bumai hape, motikala yen`wi, yene zwelela mwa tolopo ya Otjiwarongo ya mufuta wa Volkswagen Citi Golf ya luswayo lwa N4986RU ni yona ito bonela feela likayamana fa kaufi ni kutisa kuli mane ni yona I caise. Motikala yene cile ya mufuta wa Volkswagen, ne longile batu ba lalu kubeya mukwaezi. Babeli kubona ba bana ni lilimo za kupepwa, 19 ni lilimo ze nee (4) za kupepiwa neba kilwe ba tutisezwa kwa mulenen`I wa Windhoek kuli ba fumane likalafo kasamulaho wa kuholofala mwa lifuba ni mikokoto. Toyota Corolla nena ni batu ba ketalizoho kubeya mukaezi haa Volkswagen Citi Golf yona nena niba lalu. Mwa mazazi a sikai a felile, Nelumbu na kile a nitifaza kuli ba loban`wi kubona kaufeela neba lukuluhile mwa sipatela. Na nitifalisize kuli kamaniti, kombi yene liba mulenen`I wa Windhoek ni yona ne kile ya yema fa kozi yafa mukwakwa yeo kono kasamulaho wa kunanuha, muuna wa lilimo ze 28 za kupepwa na tulile kuyona kuli a kone kuzwelapili ni kubuha. Haku sika zibahazwa kale kuli kanti hee sene si mu natile neli sika man`i kakuli mahutu a hae kaufeela na lobehile kubeya likolofalo zen`wi. "Mapokola basa zwelapili kueza lipatisiso kakuli ze kaufeela neli ezahezi pili ba sika fita kale fa sibaka sa kozi," ne kubulezi Nelumbu.
2008-05-06 00:00:00 10 years ago
Share on social media

Be the first to post a comment...