• September 23rd, 2018
Login / Register

Tengureni Kombunga Zeni Za Swapo- Mushelenga


MoBaye Silyo soSWAPO age hena Ministera gona gonongesefa Teopolina Mushelenga nage kalipakerere nonompitisili nonkwawo mokuhundira ava vapukisa vatengure kombunga zawo zoSWAPO. Age kakatumbwire nonkango edi paapa kakadingwire nokukauuyungisa vaSWAPO mo Baye mezuva lyedjobwano egwaneso nomvhura 48th zombunga Politika zawo. Age katente asi mbunga zendi kwalituramo mokakulika sirongo esi ngamoomu vayirugana nomvhura 18 dakapita. Yipo asi vahavapukisa ava vana kara ngwendi vaporofete vepuko.Twahepa kukandurapo mukaro gokutanta asi muhoko gumwe tupu guna kugwana uwa mo Namibia. Mukaro gwangesi kuna kuguruganesa vantu ava vaduka mo SWAPO, vakaturepo nombunga dahana asi kuna kara nositambo. Sitambo saSWAPO naesi kuna kara sokurugana nokutura yitumbukira yepangero pontambo zokuhova. Ukumwe kapi watundamo moSWAPO, yipo asi mukaro gwangesi kapi taguzire momuwa. Omu kahere kupako vantu pausupi asi ngapi vantu omu vahepa. Unene mo 10 December 1959, Mushelenga katente asi ose kapi twahere kukara moukoloni yipo twatulirepo mbunga ezi za SWAPO, tumangurure sirongo esi. Yipo asi twahepa kugazara magano turuganene kumwe. Mbunga zetu kwasikama ndjikiti dogoro neina ngesi. Age kageve ruguwo rwendi kwava vadipaga ndi asi vavazumbanesa nomwenyo dawo morwa ekondjero emanguruko. Mokukwame mwendi mukaro gomudona kapi guna kuwapera mo sirongo setu. Epangero lya SWAPO lina tura ekuliko pontambo zokuhova, omu vana kulitumbura asi ekondjero lyauvali. Ano kerongo age katente asi epangero lyatokora kugava yimaliwayoyinzi kerongo, yipo vakulike nokugwana no mpitisili domungura. Mukwatakanesi go SWAPO moBaye John Nangolo kahundilire asi nomuvero dina zeguruka ava vapukisa vatengure. Nomvero dina zeguruka namukanderere tengureni. Vamwe nare vatameka kutengura konomukunda ngwendi Ohangwena na Omuthiya. Kapisi hepero kukara momundema wizeni konoramba. Mbunga zoSWAPO kuna kadana nomvhura 48, yigongi kuna yitura sirongo nasinye. Sigongi somoBaye kavakerepo vantu wokulisiga-siga sinzi sawo kavadwere mudwaro gwa SWAPO. Sigongi kasitamekere nelyatero va yuke ko sira sa Kuisebmund.
2008-05-08 00:00:00 10 years ago
Share on social media

Be the first to post a comment...