• September 26th, 2018
Login / Register

Dikgosi di tshwanetswe ke go fedisa melelo ya dikgwa


Baeteledipele ba setso ba Kgaolo ya Kavango ba rotloeditswe thata go nagana ka go dira melao e e tla ganetsang batho ba selegae go tshuma melelo ya naga e e senyang dimedi ebile e bolaya tikologo. A bua mo pulong semmuso ya Khaudum National Park mo Ndiyona ka laboraro, Mokhansele wa Kgaolotlhopo ya Ndiyona Sebastian Karupu o buile mo maemong a Mmusi wa Kgaolo ya Kavango, John Thighuru gore melelo ya naga ga e jese diwelang mo kgaolong, bogolo thata mo setlheng sa selemo. Tlhagiso ya melelo ya naga, ge e ka tlogelwa fela jalo, go ya ka Thighuru, e na le bokgoni jwa go senya tikologo le Khaudum National Park. Go ntse go le jalo, go ilwe gwa dirwa boikuelo mo Lefapheng la Tikologo le Go ja Nala, go lemosa maloko a setshaba ka melao e e mo tirisong ya go sireletsa tlhago le botlhokwa jwa go e boloka. O tobeleditse ka gore, "Ka kitso e o, batho ba rona ba tla kgona go thusa lefapha go tlisa molao le thulaganyo. Re na le dikgetse mo kgaolong e, mo matshelo a batho a ileng a tsewa ke diphologolo tsa naga gonne batho ba rona ba se na kitso ya go sireletsa diphologolo tse di farologaneng tsa naga." - Nampa.
2008-05-13 00:00:00 10 years ago
Share on social media

Be the first to post a comment...