• September 21st, 2018
Login / Register

Muuna u Hatakiwa ki Tou


ONGWEDIVA SIBUABUI wa mapokola, Sergeant Christina Fonsech u talusa kuli muuna wa lilimo ze mashumi a ketalizoho ka lilimo ze talu (53), mwa silalo sa Omuntele mwa sikiliti sa Oshikoto na kilwe a bulaiwa ki tou yene kile ya muhatakela la bunee biki ye felile. Lipiho li talusa kuli sikwata sa litou ze lishumi, neli kile za potoloha lilalo ze cwale ka Omuntele ni Onamavo la bulalu ni la bunee inge ili biki ye felile kasamulaho wa kubaleha mwa sibaka sa pukelezo ya lifolofolo ili sibaka sesi zibahala ka Etosha National Park. Fonsech na palezwi ku zibahaza mufu ka bubebe kono muboni ka meeto yo mun`wi yana kile a ikopanya niba mutayi wa makande wa Nampa la butanu sunda ye felile na talusize kuli litou neli bulaile muuna-muhulu yo kasamulaho limembala za sicaba li sabisa litou ze mane ni kuholofaza ili n`wi ku zona ka lizazi leli swana la bunee. Maofisa ba Likolo la Nahen`i ni Bupoti neba kilwe ba biziwa kuli bato lilimanisa 'ndwa ya mukowa' ye, mi ni bona neba konile kubulaya tou ili n`wi kuzona. Muhato o neu sabisize ni kunyemisa litou zene siezi ni kutisa kuli mane li kone kupotoloha situpu sa muuna yana bulailwe yo ka sibaka sesi likana lilima (metres) ze 600 kuzwa fana lobezi busihu bwani. Maofisa ba kwa lipumulelo la sipokola sa Oshakati neba konile feela kunanula situpu fa sibaka ka hola ya bu lishumi ya busihu ka lona lizazi leli swana muta litou li baleha faten`i. Litou neli balehile mi la butanu ka kusasa ne kusa zibahalali nji litou neli sa inzi mwa sibaka kapa awa.
2008-05-13 00:00:00 10 years ago
Share on social media

Be the first to post a comment...