• September 19th, 2018
Login / Register

Ooveta Dha Yaga Komuntu Odha Pumbiwa Okukeelela Aanona Omalovu


WINDHOEK Iilyo yOparliamende yAanona moNamibia metine oyi indile ya mana mo Epangelo li tote po ooveta dha yaga komuntu okukeelela oombashu noombotolo kaa dhi landithe we iikolitha kaanona naagundjuka. Nonando ooveta opo dhi li nale, iilyo iigundjuka oyi wete kutya ooveta dhika inadhi yaga komuntu, taya ti ope na ooyene yoombashu noombotolo haya landitha iikolitha kaanasikola. Mokukundathana osheetwapothaneko shaCecilie Nekwaya, omunasikola a za moshitopolwa shaKhomas shi nasha nelongitho nayi lyiikolitha mokati kaanasikola nankene oshikumungu shika shi na okuungaungwa nasho, aanona aagundjuka oya gandja omathaneko gawo epangelo li tule po ongodhi yosheendelela okulopota oombashu noombotolo dhoka hadhi landitha iikolitha kaanasikola. Aanona oyi indile ooyene yoombashu noondingosho opo ya ninge haya pula omimvo dhaanona uuna omunona omushona te ya okulanda iikolitha. Aanona oya tsu wo omuthindo opo ooyene yoondingosho noombotolo ya ndungikwe nokweendithwa po shi nasha nomaupyakadhi niilanduli iiwinayi hayi vulu okwaadha aagundjuka naanona. Iilyo iigundjuka yOmutumba gwOpashigwana, oya holola wo eyeme lyawo kutya omalovu haga tangwa nokuhalithwa paipindi konyala ethimbo kehe, naashika ohashi fala aagundjuka ye ga longithe. Pokati mpoka, Nekwaya okwa yelitha kutya nonando opwa kala iikonga kombinga yelongithonayi lyiikolitha, aagundjuka otashi monika haya pilamene omatumwalaka giikonga mbika. Paye, omatompelo gaagundjuka okunwa iikolitha ohaga zi unene menwethomo lyaanyanyagulu yakwawo, ompumbwe yiilongadhalwa kaagundjuka oshowo omaupyakadhi gopankalathano. Nekwaya natango ota ti iikolitha oyasha, ano ohayi monika nuupu moNamibia, nooyene yoondingosho noombotolo ohaya landitha iikolitha kaanona, molwaashoka oya hala okwiilikolela oshimaliwa. Nonando iilanduli nomaupyakadhi haga zi miikolitha ohayi longwa moosikola mondondo yopetameko miilongwa ngaashi uunongononi wopauntshitwe (natural science subjects) nopandondo yopasekundosikola moLife Science, uuhasha natango ou li shimwe shomiiyetithi yelongithonayi lwiikolitha, Nekwaya ta yelitha.
2008-05-13 00:00:00 10 years ago
Share on social media

Be the first to post a comment...