• September 22nd, 2018
Login / Register

Otjiungura Tjomahundju Tjakaondja


I Kae Matundu-Tjiparuro OKOMBEPERA Otjiungura tjokukwatisa omahundju mOkombepera mOkarukondua kOmatoororero ka Mongua nai tjiri kozombaze nandarire oupotapote mbwakara po. Ape ozombura mbari notjiungura ihi nokuuta okusembamisiwa omweze mbwazuko omahundju omatenga otjiyakamburirwe peyuva epaturuke rokukamburura, okuraisa omatererkero wawo nawina yokuyera. Peyuva indi pari o Ministera yOmahundju nOvize Vyomomuronga, Onongo Abrahama Iyambo. Otja komutjevere wotjiungura ihi Maleagi Ndisiro otjiungura ihi nandaku tjakaenda tjinene indu nandaku o Ministera Yokehi Killus Nguvauva tjiyaza nokusembamisa otjiungura ihi kanaa yakakara pehi. Mena romakakarero wayo pehi Ndisiro operisekamena okuhakaena no Ministera oini ndjemuzuvira nomweze mbwazuko aikakara potjiungura nairaisa kutja omahundju inga yayenene kokuriwa. Oyambo kaaraisire kutja omahundju inga yapwire okuriwa uriri nungwari wina waraisire kutja iyemwe yomahundju wondengu yokombanda mbanda movyungura momakwatisiro womahandju ngeheri womomuronga. Peyuva epaturuke indi o Ministera Iyambo weere okuyekuraisa kutja omahundju inga oneriwo nu nai otjasere otjiungura ihi ondaya kutja tjikaende komrungu. Ndisiro matja otjiwana tjakambura otjingura ihi nomake ayeevari otjotjiungura otjinahepero nu munao nombatero nombatero noruvara rohoromende otjimavetjikaendisa komurungu. Mena rokutja kotjiwana otjiungura ihi otjinahepero tjinene komekurisiro wovature va Kombepera nomauyeuriro wawo mongorongova nawina oature avehe vOkarukondua ka Mongoua kOmatoororero nu harukuru ovature va Maheke ayehe. Ndisiro matja oamhundju yakamburirwe nu otjiwana otjini peyuva indi tjeyeterekere nu ihi otjiraisiro tjokutja ihi otjiungura otjinavihape. Otjikando otjitenga mondama yomahundju indji mwakamburirwe omahundju o 300 tjiva wawo ngayandjerwe kozonganda zomahongorero mo Mongua na Komukaru. Ndisiro watjere oumune mbukarapo kutja otjiwana tjOmbanderu nOherero katjiri omahundju kawatjiri otja tjitjeriraisire peyuva etenga motjiungura jomahundju ihi putjeritererekere omahundju otjini natjiyeri. Ndisiro matja nambano nai otjotjiungura tjitjaperwe ondaya yo Ministera ondjira yatara komurungu novo nai meverinrongerere orukondua orutjavari rotjiungura ihi ape kombunda omieze muvyu pumaveundjire okukambura omahundju warwe. Watjere ounahepero womahundju ongahukiro kotjiwana tjinene kouveruke watjo tjinga omahundju aeri otjiriowa otjiveruke. Posyo otjiungura ihi matjirire ondoneno ndoovazu ohoromende irir kongotue yatjo nombatero tjimatjihepa. Muvyarwe ovingi otjo matjihepa okuvaterwa nondisera, omaneneparisiro wopasenge mumukwatisirwa omahundju inga nawina okuvatera nomatarero, omakondononeno nomakamburiro wayo. Omaneneparisiro wondama yomahundju ohepero komekurisiro wotjiungura ihi kutja tjiyenene okuparura ovature avehe va Maheke nu atjihayandere povature va Kombepera poo vOkarukondua kOmatoororero ka Mongua uriri. Ndisiro matja unohange nomakareremo norupa wotjiwana motjiungura ihi mumatja tjina mo orupa nozoperesende esere. Tjingetjo eyuva epaturuke rari nondoneno tjinene tjinga otjiwana atjakarerepo moumbunga watjo. Matja tjitjaneneparisiwa otjiungura ihi otjimatjirire ombatero kotjiwana. Koruseinina Ndisiro waraisa okuhina ohange kwe nomaotaotero wotjiungura ihi naurike omunwe mo Ministera yOkehi yOmahundju, Killus Nguvauva. Matja kapena nguhina kutjiwa kutja ongono ya Nguvauva indji oyaye natja otjomunane wotjiwana Nguvauva wasere okurirasa nao motjiungura tje nokuhina okurunga ovitjitua vyomuhoko kuna ourizirira we otjo Ministera yOkehi. Matja ongono yo Ministera yOkehi indji okuvaza muno kotjiungura tjomahundju nokutjisera ondaya maitjiukua kutja yaunda putjike. Otjiungura tjomahundju ihi tjinanwa iyokomiti kehi yomuhaamise wovihavero Tjiuti Hambira. Ounepo wayo wahovekwa movarumendu novakazendu nawina muna omuhoko wOvakuruha.
2008-05-13 00:00:00 10 years ago
Share on social media

Be the first to post a comment...