• September 22nd, 2018
Login / Register

Walvisbay Vana Gwana Meya Gomupe


MoMbaye Ulika Nambahu yige kavahorowere asi mukurona godoropa gomupe. Age kazire mevango lya Derek Klazen ogu gakara mevango eli kutunda tupu mo 2006. Doropa za Mbaye hena kazihorowere John Ushona asi munona gwa meya ano Jeffrey Naobeb asi munasipundi gokomitiye zegendeso. Ano ogu kageve evango lyoumeya Derek Klazen ngesi muna sipundigona. Komitiye zegendeso kuna karamo Adelheid Kandjala na Hedwig Mandean ano siruwo oso Benson Uakumbua ana kara silyo. Apa katambwire sirugana soumeya, meya gomupe katanterere vatungimo asi vaha bahamena tupu asi uwa naunye utunde kovanayirongo nye vene nawo varuganeko yuma. Nambahu katente asi yina wapere asi vantu ndi vadinkantu vavadeure yipo nawo vasike pegano eli lina karapo ngesi lyoyirugana. Vapunguli vahepa kudiva asi Mbaye evango lyewa kwawo. Ame nina diva asi mokurugana oyo ose kuvhura tukulike doropa ezi, ntani hena kuvhura tuvatere vaholi vetu. Age katente asi epiro yirugana sina kara simwe soudigu ou tuna kumona ngesi, yipo asi twahepa ku papara nonkambadaro dokureta yirugana. Ntani hena ose twahena kuturapo nongendeseso tuvatere vakadi, vanona noyirema asi vahavaninkiliramo. Mokukwama omu vana kuhundira, morwa nawo vana vakare vantu ava navavhura kurugana nkenye sirugana. Ntani age katente asi navatera unene ava guna gumu mukisi go HIV/AIDS ntani nomukisi dimwe edi ava vhuru kukandana, edi dina kureta utjirwe kova Namibia. Age simpe yiyo kahundilire vatungimo moMbaye asi ekuliko vahepa kulitara nawa, yipo vagwane vaholi momagano gomape.
2008-05-22 00:00:00 10 years ago
Share on social media

Be the first to post a comment...