• September 25th, 2018
Login / Register

Omupresidende Okwa Hala Okumona Iizemo yIilonga yOmalelo gOpaitopolwa nOondoolopa


WALVIS BAY Omupresidende Hifikepunye Pohamba okwiindile ookansela yomalelo gopaitopolwa noondoolopa opo ya longe nuudhiginini okuungaunga noompumbwe dhoshigwana peha lyopolotika ashike yamakasha/yanathangwa. Omupresidende dhika okwe dhi popi pethimbo ta egulula pambelewa ontanda yOkabinete yomumvo 2008 ndjoka ya gongalele mOmbaye petameko lyoshiwike shika. Pohamba ota ti omalelo gopaitopolwa noondoolopa otaga vulu ashike okugwanitha po iilonga yago nawa ngele otaga hanganeke oonkambadhala dhago. Omupresidende ota ti itashi longo muuwanawa woshigwana ngele omalelo ngoka otaga longo muuwike - ano ga topoka ngele otaga longo moshitopolwa shimwe. 'Shika otashi ka shilipaleka kutya otatu longo muukumwe/pamuhanga pwaa na eendululo lyiinakugwanithwa nehepeko lyoonzo, opo omilanduveta, ooproholama nomaipyakidhilo ga vule okutulwa miilonga pamukalo gwopamuhanga,' mwene gwoshilongo ta ti. Pohamba okwiindile ookansela yomalelo gopaitopolwa noondoolopa ya kale ya pashuka nokulungamena iinakugwanithwa yawo yokugandja omayakulo koshigwana ngaashi elongo, uukalinawa, omeya nuundjugo, okweetapo oompito dhiilonga nokunyanga oonzo nosho tuu. Omupresidende okwiindile etulomiilonga lyomeendelelo lyomatokolo gOkabinete kuuministeli wayooloka. Ota ti omakatasho metulomiilonga lyomatokolo gOkabinete itage ki idhidhimikilwa we nokwiindile iikondo ayihe yEpangelo yi kambadhale okwaadha iizemo yontumba nokuyanda omukalo gokulonga ashike iilonga pwaa na elunduluko oshowo omalweendo ogendji inaga pumbiwa. Pohamba ota ti okwiindila ashike omagwedhelo gwoondjambi oshowo omauwanawa galwe oshi na andola okweendela pamwe niilonga yi wetike. Pohamba ota ti omakatasho getulomiilonga lyooproholama ohali etwa unene kuunkundi weunganeko mokati koombelewa dhEpangelo, uuministeli niikondo. 'Uunkundi weunganeko ohau gumu nayi ooproholama dhetu dhopashigwana ngaashi ndjoka yoGreen Scheme. Oshowo ooprojeka dhimwe dhopaunamapya moshilongo moka uuministeli wayooloka wu na okudhana onkandangala, kakele uuministeli mbuka otawu longo wa topauka,' Pohamba ta ti. Omupresidende okwa gandja eshilipaleko kutya Epangelo lye otali longo nuudhiginini okuvuta po omikalo tadhi vulu okunengeneka omutengi tagu etithwa konkalo yuuhupilo wa ninga ondilo kaakwashigwana. Iihohela oya londa, oondando dhiipumbiwanima otadhi londo esiku nesiku ngaashi omahooli niikulya moNamibia. Iinima mbika otayi etithwa koonkalo dhopauntshitwe ngaashi oshikukuta nefundja, ndyoka lya guma noonkondo onkalamwenyo yAanamibia miitopolwa yimwe. 'Elondo lyondando yomahooli niikulya otali hepeke aakwashigwana yetu ayehe. Nonando oondando otadhi londo, shika otashi etitha wo aantu ya pule omagwedhelo gwoondjambi. Kakele nonando Epangelo hali gandja ko sha kiikwamahooli, onkalo yopaipindi muuyuni shi nasha nondando yomahooli tayi londo oshi li eshongo enene,' Pohamba ta ti. Omupresidende oku na etimwaumbwile kutya ontanda yOkabinete nuumvo otayi ka gandja ompito yokutopolelathana oontseyo, owino nomayengweno, okuvuta po omikalo nokweeta po iiyetwapothaneko dhingi kuNamibia, pwaa na eendululo ashike lyaashoka sha kala hashi ningwa nale. Iikundathanwa pontanda ndjoka oya kwatela mo ngaashi oompito dhiilonga, uuhupilo, eshunitho pevi lyonkalo yoluhepo, omapendulopo giitopolwa yokomikunda, omagumbo, omeya uundjugo, eyambulopo lyoongeshefa oontshona nodhopokati, egandjo lyomikuli nosho tuu. Ontanda otayi ka talulula wo etulomiilonga lyomatokolo ga ningilwe pontanda yOkabinete yomumvo 2005 ndjoka ya gongalele koshipalanyolo 'Ekoko lyEmona nEkalekopo lyOmapendulopo'. Oshipalanyolo shontanda yonuumvo okwa tegelelwa shi tse omuthindo omashongo omape ga taalela emona moNamibia oku shi talela moproholama yomapendulopo gopashigwana NDP3 oshowo okukundathana nkene ku na okweeta po oompito dhiilonga nokugandja omaunongo kaanyanyamagulu. Oominista dhOkabinete, aapehaminista, oohamushanga aakuluntu, ookansela yopaitopolwa noondoolopa oshowo aakuluntu yiikondo yEpangelo oya kutha ombinga montanda ndjoka.
2008-05-23 00:00:00 10 years ago
Share on social media

Be the first to post a comment...