• September 26th, 2018
Login / Register

Onganga Zaire Wapewa Omberero yo N$12,000


Omutjange wo New Era OTJOMUISE Onganga Reinhardt Zaire waperwe omberero yokusuta o N$12,000 poo ozombura mbari motjovakamburwa tjamunikirwe ondjo komarondora yevari mongatukiro yekondua oritja 12 roveta yOvaungure Vouveruke Nomayo yo 1993. Posyo Zaire kaamunikire ondjo naisiwa komarondora yarwe yevari mongatukiro woveta tjingeyo indi omupangure Dina Usiku tjayandjere oumune we mOtjombanguriro Tjorukondua rwa Tjomuise mo Katutura Oritjavari. Momarondora ingo yevari mamunikire ondjo omberero yatjitirwe imwe. Onganga Zaire warondorwa kokupanga ovavere ngunda eheyeritjangisa kOtjirata tja Namibia Tjovaungure Vouveruke oveta otja tjiiheya. Eye kana papatasanisire kutja keeritjangisa kotjirata ihi posyo wapatasire kutja wapanga ovavere. Otjiposa ihi tjitjeya komurungu wotjombanguriro tjiyari yane ku Kozonyanga, ohahende ya Zaire, Jan Wessels, waningira kutja Zaire maisiwe mokutja kapena imwe yozohatoi zovarondore yahatoi kutja Zaire wevepanga nawina kutja wena otjimariva tjivasuta komapangero ngumakuzu wevepanga. Komurungu Wessels waruisire kutja oveta indji ongahuke mokutja itjayera omapangero wonganga ndjiihiyeritjangisa ndoovazu maisutisa ovarere otjimariva. Munao otjatjere okupanga epanga roye poo wetundu roye katjisere okurira ondjo kehi yoveta indji.. Omupangure Usiku watjere omurondore waraisire ondjo indji kutja apehakeyakeyewa tjine nene komarondora ingo yevari etenga noritjatatu Zaire mamunikire ondjo. Posyo wawezere ko okutja pasere okuraisa ondjo nokuhina ongayekeyero kapehee kutja kapesere kukara otjizire tjongeyakeyero. Nu wina kapehee kutja omurondore wasere okupata kangamwa ondovi mouhatoi we. Posyo momarondora oyetjavari noyetjaine Zaire mamunikire okuhina ondjo naisiwa, Omupangure Usiku watjere omurondore kaari nouhatoi mbwayenene. Omurondore O.J. Asino waraisire kotjombanguriro kutja ongatukiro Zaire karondorwa ondeu kehi yoveta indji ndjina ondando yokutizira mondjira ovaungure motjitamba ihi nawina okutjurura ozonganga okupanga nokuhiyeritjangisa kotjirata. Tjinene nene oveta indji ipaha okutjevera ovandu kozonganga ndehiyeritjangisa nu munao ohoromende otjiina omerizirira okutjevera ominyo vyovakwatera nawina okukondja kutja ouveruke wawo auharire ongurunguse. Watjere Zaire waryama ondondo komurungu okunana ombindu yovavere nawina okuvepa omiti tjitjihari otjikando tjimwe nungwari ovikando peke peke. Motjiungura ihi eye waungurira otjimariva kutja tjahita mondjatu ye poo oyopona paa ungura. Watjere mena rohepero yokutjevera otjitamba ihi notjiwana ongatukiro yoveta indji otjiina omberero yokombanda yo N$12,000 poo ozombura ndatu motjovakamburwa poo aviyevari pamwe. Posyo eye weripuririre kokutja oongatukiro ondenga ya Zaire nozombura ze o 56. Mokukondja kutja omberero ya Zaire aiharire ondeu, Wessels waraisire kotjombanguriro kutja kapena ouhatoi wokutja mokutara ovavere imba Zaire watara posyo nutjingetjo wina kapena ouhatoi wokutja ovo vapandjara otjimarica poo vaihamisiwa iyomapangero we. Munao otjovakamburwa otjitjiheri omberero ndjapwire omurumendu wetundu tjimuna eye nerihekeke kotjombanguriro kutja tjipe Zaire omberero yokusuta o N$2,000. Tjeere koumune we kutja Zaire unondjo poo kenayo, Usiku watarere kokutja o Namibia riri mouzeu wozonganga ndeza karwe nokupanga azehiyeritjangisa nohepero yaimba mberi motjitamba tjomapangero okuritjangisa. Wina wazemburukire kutja otjomukatuke woveta otjikando otjitenga, Onganga Zaire maundjire ko omberero ndjiheri ondeu tjinene tjinga apehina umwe waimba mbapanga vakara nokuhina omasorero. Wina werizemburukire nongaro ya Zaire otjomundu tjinene kokutja nozombura ze o 56 kanaa peya kokutja tjazu nokuverwa mayaruka po nongatukiro indjo rukwao. Zaire meripura okuyarurakisa otjiposa kotjombanguriro tjarwe tjokombanda yaitji.
2008-05-23 00:00:00 10 years ago
Share on social media

Be the first to post a comment...