• September 23rd, 2018
Login / Register

Butuku bwa Cholera bwa Lilimaniswa


MAOFISA ba makete mwa tolopo ya Opuwo bali butuku bwa cholera sebu lilimanisizwe kakuli neba kile ba hatisa mungendenge o mutelele wa makete wa kubona kuli bakuli kaufeela baba akalezwa ba alafiwa hande ka bubebe. Muofisa yo mun`wi yo muhulu mwa Likolo la Makete ni Pabalelo ya Sicaba mwa tolopo ya Opuwo Dr Ebong Okpabio na kile a taluseza ba mutende o kuli, mwa mazazi a lishumi a felile, hakuna mafu ni makulano a butuku bo ana kilwe a bihiwa. Piho ya makulano a butuku bwa cholera yene kilwe ya bihiwa ne kilwe ya bihiwa mwa kweli ya Lungu hane ina ni mazazi a 24. Sikiliti sa Kunene nesi konile kubiha lipiho ze 2 236 za makulano ana akalezwa kuli neli a butuku bwa cholera, mi kuzona lipiho ze, ze lishumi ki zene nitifalisizwe kuli kamaniti neli za butuku bo. Palo ya batu ba 17 ki yese bulailwe ki butuku bwa cholera kuzwa butuku bo bu bonahala mwa kweli ye felile. "Lu sweli kusebeza katata luli ni kubona kuli likayamana la lilimaniswa," ne kubulezi Okpabio. Ze ni halilicwana, sikolo sesi zibahala ka Okanguati combined school sisa kwalile swalelele kakuli maemo a tulimbalimba twa sikolo ha yo hande. Likolo hane li kile za kwalula mwa mazazi a felile, ba Likolo la Tuto mwa sikiliti neba kile ba laela kuli sikolo si kwale swalelele ka libaka la tulimbalimba to tuli mwa maemo a maswe. Ze kaufeela neli tile kasamulaho maticele babeli kubeya muituti yo mun`wi ba swala butuku bobu akalezwa kuli bu kona kuba cholera kakuli basu sika nitifazwa kale. Mutompehi Gabes Kavetu, muofisa ya yemela Likolo la Tuto mwa komiti ye sweli kubona kaza butuku bwa cholera, na taluselize ba mutende o kuli, sikolo sita kona feela kukwalula hape mwa biki yani ye taha isi biki ye sina kamo neku patalalizwe. Ze li taha kakuli kuna ni lisebeliso zen`wi ze sika lekiwa kale ili lisebeliso ze tokwahala ka luci mwa nako ya cwale. Licaziba lisa patehile fa sikolo mi kuakalezwa kuli lita feza kwa mafelo a biki ye. Baituti ba sitopa sa giledi 10 banze ba sweli kuno fumana lituto fa sikolo sa Mureti sekondali kubeya Putwavanga sekondali mwa tolopo ya Opuwo mone ba tisizwe swale-lele.
2008-05-27 00:00:00 10 years ago
Share on social media

Be the first to post a comment...