• September 25th, 2018
Login / Register

Mukuli u Lobehelwa ki Ndonga


MUUNA ya zibahala kwa mutende o, na kilwe a lobehelwa ki ndonga mwa mba ya hae kasamulaho wa kualafiwa ni kufumana opaleshini mwa lilimo ze felile mi mwa nako ya cwale sa kwaluzi muzeko. Muuna u akaleza kuli n`aka ni muoki wa sipatela ki zona lifosi mwa muzeko wa hae o, ota tateka mwa khuta ye pahami. Muuna u zeka kuli maofisa ba makete ba bene ba sebelize kuyena ki bakeshebisi baba sa zibi kuswala misebezi ya bona ka putako ni kupeta hande musebezi wa bona mi kacwalo u tokwa kulifiwa pene ya butuku ni manyando asa boni kuzwa ndonga ye I libalwa mwa mba ya hae mwa silimo sale sa 2004. Ndonga isali mwa mba ya hae mi kukulubelwa kuli uta ina ni yona mwa mungendenge wa cwale o wa khuta o lela kubona ni kufumana kuli kanti sifosi he ki man`i. Maofisa kaufeela ba makete, ba nyunga litoho za bona kuli haki lifosi. Muuna nanza utwa butuku mwa mba ni lilama zen`wi mwa silimo sale sa 2004 mi kasamulaho wa kupatalaza ze kaufeela ku n`aka wa sipatela, n`aka na kile a patalaza kuli muuna a fiwe opaleshini. Opaleshini na kile a I fumana mwa kweli ya Njimwana hane ina ni mazazi a mashumi a mabeli ka mazazi a manee (24). Kasamulaho wa opaleshini, muuna na kile a ikutwa hande kono kasamulaho feela mwa mazazi a sikai, muuna na kile a ikopanya ni n`aka yo mun`wi yana konile kueza X-ray kuyena. X-ray I mano ezwa kuyena, muuna na kilwe a talusezwa kuli nana ni ndonga mwa mba mi kuzwisa ndonga ye mwa mba ya hae kuta tokwahala pene ye likana N$300 000. Kasamulaho wa likande leli 'sabisa' le, muuna na kile a bonana ni n`aka yana kile a mutusa mwa opaleshini. N`aka u akaleza kuli yena haki mutu wa kunyaza kakuli muoki yana kile a mutusa neli yena wa kubona kuli u bala lika kaufeela zene kilwe za itusiswa mwa opaleshini kaufeela. Kalabo ye, ne tisize kuli mane muuna a kone kuikopanya ni bayemeli ba hae ba mulao kuli a kone kufumana tatululo sakata kwa likayamana la hae le. Bayemeli ba hae ba mulao, Sisa Namandje & Co seba tabela kubona litifo za butuku ni manyando inge li lifiwa ku membala wa bona. Nihaike likhuta za naha hali sika ikopanya kale ni muzeko o swana, muzeko seu bonahezi mwa linaha zen`wi za sikiliti. Mwa silimo sale sa 1924 mwa naha South Africa, licaziba za mulao neli kile za hanyeza fa muzeko o bata kuswana kasamulaho n`aka a eza opaleshini ya putako busihu ka kusebelisa lambi ni makandela mi kacwalo n`aka ni yena mwa opaleshini yani na kile a 'libala' "kasebeliso" nyana mwa mubili wa mukuli. Mwa muzeko wani, munwana neu supilwe ku muoki mane haisi kwa sipatela kaufeela. Khuta ye pahami hai sika patalaza kale lizazi la muzeko wa taba ye.
2008-06-03 00:00:00 10 years ago
Share on social media

Be the first to post a comment...