• September 24th, 2018
Login / Register

Varugani Mohostera Kwavaka Matarase


MoRundu varugani moHostera zaDivundu, sure zelipakerero momukunda gwa Mukwe kuna kuvagazarera asi yiwo vavaka matarase, eyi yatwaredera dogoro vanona vamwe ngesi kuna kurara pevhu. Une ou kaupwire eroli kaliretere matarase 50, age kava tambesere kono nzugo dokurara vakadona, ava ava mono kanyando komufu nokurara poruhayera kwahana matarase. Matarase murongo gomapeepe kwazumbana kwahana erambo. Navenye kuna kuyigazara asi woowo ava ruganamo yiyo vaga vaka. Ava kavakerepo apa kava gayi mburwire kavatente asi apa kaga wizire matarase aga moutatu wapita kagakere 50 ano ngesi 40, tupu. Sure ezi kwakara novarongwa 464, kwakara nomukurona keverero superintendent na matrone gomukurona ava ava tarere yiruganeso ntani varugani vakwawo. Superintended kazigidire murongwa ogu gakarerapo vakwawo nokuya mupako mbudi asi ngapi yina kuzumbana yininke yo sure. Mukurona sure Ben Mukendo ogu atjira varugani vendi konda zokudiva mwene kapi avhuru ku zigida ndi woma kuzigida murugani gumwe amupure siruganeso simwe vana kutumbura asi "home theater" kwakasigwene ponze zosure. Aso kusiruganesa ke rongo nokomaudano gosure. Aso kwasiveke siruwo oso vanona wokusika ko 250 kuna kulya ano varongi tava sininike vanona asi yiwo vanasivaka. Ano navenye vayimwene asi ogu gauyungire unene yige muvaki. Nye mitili gara gumwe ngarongo posure ozo nye ngesi gaza akatwikire elirongo lyendi kwatanta asi nsene sure tazi kambadara asi zipapare yininke oyo hawe age ngaza koyi mbanda yipo ava vayirugana vazaruke. Kapisi ngazaruka tupu nye ngayimuninkisa agendagure moomu vamureta. Masiku googo muvaki yiyo gakatengwidire "theatre" ozo, morwa ana tjira. Nampili ngomu asi vana sure vamumwene kwato eyi varugeneko. Nampili nondja unene nonhuhwe, nomfi, magadi gokuterekesa, nyama noraise,yovanasure. Awo kuwiza nonondjato domawoko-woko nye apa navadumbuka dina zura. Kapisi yelike oyo mvhura ezi kazipwire varongwa kwavapulire vagaveko N$ 20.00 asi vatunge ekuma lyosure nye dogoro ngesi no dopi dokusika ko 60 vayaturapo, edi dina kara ngesi vakauwi velike. Apa nye kavapulireko mukurona sure age katente asi yousili vamutanterere asi vanareta matarase gomape nye nampo kwalidivarere kumutentera asi vanazumbanesapo gamwe. Age ntani ana kuyizuvhu roku hova asi matarase gazumbana. Ano "theater" DVD age kwa gazarere asi varongwa vanazivaka ano ngesi kuna kumoneke namo peke. Nsene asi koyili yahoroka nye kapi yahoroka nawa vahepa kutanterange. Yimo ana kutanta Mukendo. Apa nye kavamupulire asi eyi yokutunga ekuma age yiyo katente asi hawe oyo kapisi yange. Mukurona komberewa zonkurona ndi asi muuyungilipo uministeli Toivo Mvula, katente asi nakwama sihorokwa esi kupitira momberewa zawo zo mukunda Kavango.
2008-06-05 00:00:00 10 years ago
Share on social media

Be the first to post a comment...