• September 21st, 2018
Login / Register

Oshigongi shAakuluntusikola Oshi Li Ko Oshiwike Tashi Ya


WINDHOEK Oshigongi oshititatu shokomumvo shEhangano lyOpashigwana lyAakuluntusikola otashi ka gongala oshiwike tashi ya komunkulofuta, osho ehangano ndika lya tseyitha momukanda kiikundaneki. Oshigongi shoka osha uvaneke oku ka kala oshigongi sha dhenga mbanda mokulundulula oowino nomadhiladhilo gwomitse dhoosikola moshilongo. Oshigongi otashi indile ewiliko lyosikola li kale tali vulu okweeta po shomupondo komwiilongi palongo ndyoka lya kala lya nika uunkundi. Omutumba otagu ka gandja wo omaulukilo gwolela gi ikwatelela komapekapeko kumboka ya taalelwa komashongo gesiku kehe mokuwilika nokutonatela omanongelo gawo, osho gumwe gomaalongekidhi, Dennis Fredericks ta ti. Pauyelele we, kutya nee osikola ohayi shi enditha nawa palongo nenge aawe, elalakano okugandja oompito komwiilongi a pondole sha pailongo. 'Aanasikola moosikola dhoka hadhi shi enditha nawa oye na ompito ombwanawa okusindana mosikola pakuyeleka naamboka yomoosikola dhoka hadhi ndopa. Pamikalo odhindji omukuluntusikola oye a simana noonkondo noku na enwethomo lyontumba komuntu kehe posikola ye. Oye wo e na oshinakugwanithwa shiilongadhalwa ayihe mbyoka tayi inyenge posikola nomudhingoloko gwomatungo gosikola. Ewiliko lyomukuluntusikola olyo hali tula osikola pomuthika omwanawa, ombepo yokunongeka, ondondo yiilonga yosikola ya pyokoka oshowo etsomukumo lyaalongisikola noku na okukala nolune naashoka aanasikola ye ye na oku ka kala, osho Fredericks ta ti. Paye omukuluntusikola oye ekwatathano enene pokati koshigwana nosikola, naashoka ye ha longo pamuthika gwe ohashi utha unene noonkondo omaihumbato gaavali naanasikola shi nasha nosikola. 'Ngele posikola ope na omwenyo, hayi piti nawa noyi li ehala ewanawa kokanona, nangele oyi na edhina ewanawa melongo lya pya ondjungu, nangele aanasikola ohayi ilongo nuudhiginini, nena shika otashi pelwa omukuluntusikola olupandu ongesindano enene,' Fredericks ta yelitha. Omutumba nguka otagu ka gongalela posikola yedhina Namib High School moSwakopmund. Yimwe yomiikundathanwa yokongressa ndjoka oya kwatela mo okukwatela komeho ekoko lyiilonga ya ndjunguka kaakuluntusikola, okuulikila aakuthimbinga omaukwatya niitsa niipangitho yopashinanena yi nasha nelongo, okukumika omakwatathano gopalongo, okupendula po omakwatathano pokati koosikola oshowo okukumika etotepo lyomahangano gaakuluntusikola paitopolwa. Ehiyo okugongala pomutumba nguka olya tumwa kaakuluntusikola ayehe, aapehakuluntusikola oshowo omitse dhiikondo (heads of departments) pookinda, ooprimasikola noosekundosikola, aakuluntuwiliki yelongo, aatalelisikola, aanambelewa yelongo, iilyo yomalelosikola, aakalelipo yomahangano gaalongisikola oshowo aanangeshefa mboka ye na ohokwe melongo. Aanawino melongo mboka taya ka dhana onkandangala poshigongi shoka oya kwatela mo: Dr. Joseph Diecho, Dr. Gavin Keller a za koSouth Africa, Dr. Melodie de Jager, Dr. L. Mostert, Rod Brady naMichelle McClean. Iikundathanwa yimwe pokongressa mpoka ongaashi: ewiliko ewanawa lyoosikola moNamibia, shoka shi na okuningwa po monakuyiwa; eitumbepo lyomuwiliki; okulonga kwi ikwatelela kuuluyi womuntu; einyengo lyomadhiladhilo oshowo okuyelithilwa kombinga yomadheulo omape ge nasha nomaithano.
2008-06-06 00:00:00 10 years ago
Share on social media

Be the first to post a comment...