• September 19th, 2018
Login / Register

Ovasuvere Voviritje Vaihamwa Motjipondo


I Kuvee Kangueehi OTJOMUISE Ovandu ape hamboumwe vaihamenwe Orovyungura ngurova mo mayatasaneno poviritje mbyasembamisirwe iyomurari wOtjiherero wo NBC. Oumba imbwi watjitirwe ape movuvyu wongurova porutjandja rwa Khomasdal kombunba yaindu ovasuvere voviritje tjivakundire omuvero worutjandja pehi navepurukutire morutjandja. Ovimbumba otja tjivyapurukuturire morutjandja mokupenga okusuta pomuvero tjiva vawire naveyatua. Hamboumwe vatupukisirwe konamiti ya Katutura ngurovandjo kombunda yomayatasaneno. Vetatu vao vayakurirwe monamiti indji imbovarwe avapangerwe naveisiwa. Mwimbo vetatu mbayakurirwe mwari ovasukona vevari nomurihonge umwe po Polytechnica ya Namibia wozombura o 21. Unwe waimba mbaihamenwe wari nozongeza ozondeu momurungu ngunda ingwi owarwe aayakurirwe monamiti mena romwiihamo keho. Omuhongwa wo Polytechnica waihamenwe etumbo nu kaayenene okutjanga omarorero we. Otja kuumwe wovaungure wo NBC ngwari orupa nomasembamisiro wovitjitua imbi, ongaroro indji yazire mokutja pari ovandu ovengi tjinene okutanana paa vehaundjireko. Matja pari ovandu kombanda yo 5000. Kapari ovatjevere mbayenene okutjevera ovandu otja tjaavendjauka. Pari ovatjevere o 11 uriri mbaurirwe iyovandu mbateere evanda rimwe rorutjandja navekondo orumbo okuhita morutjandja ovimbumba vyoviritje maavitonene. Omburo indji maitja ovasembamise votjitjitua ihi kanaa vaungurire otjiungura tjao mena rokutja kapari ondongamo nu munao ovandu otjivari popezu kutja vesore okumuna. Ihi tjazundire ongaro potjitjitua ihi. Ovitjitua imbi vyakarere oure ape woiri nu vyeere komayandero ovandu tjivautire okuumbasana nomakende nozondooha. Otjiuru tjOmapitisiro wOtjiherero, Alex Kaputu, wayauzire oumba imbwi natja uri motjiungura tjokurongerisa orutuu ohunga na mbyakayendere po kutja mayandje ondjerera motjina ihi. Wina wayauza kutja pari ovatjevere o 11 uriri posyo anakaura omaindjambo wokutja ounane wokombanda wo NBC otjitjitua kanaa wari ndondjiviro notjitjiwa notjimariva tjitjazire mutjo katjina ohongonono. Watjere otjiuru tjo NBC Vezera Kandetu wari nondjiviro natjo okuura nuwina wari eetjisere ondaya ye.
2008-06-06 00:00:00 10 years ago
Share on social media

Be the first to post a comment...