• September 22nd, 2018
Login / Register

Oongeleki Otadhi Ka Lwitha "Uulunde"


WINDHOEK Uulingilingi ohau shunitha pevi uuyamba paendondo adhihe moNamibia nokuguma nayi aathigona moshilongo. Etumwalaka ndika olya kala nokweendululwa posemina yesiku limwe yaaleli yongeleki ndjoka ya gongalele metiyali. Osemina yaawiliki yongeleki oya ningilwa mOvenduka nokwa li ya longekidhwa kOkomisi yOkukondjitha Uulingilingi (Anti-Corruption Commission-ACC) melongelokumwe nOngongahangano yOongeleki moNamibia (Council of Churches in Namibia -CCN) oshowo Association of Charistmatic and Pentecostal Churches in Namibia (ACPCN). "Oshilanduli oshiwinayi shopambepo shuulingilingi osho shoka ngele otwa pitika shi ye komeho inapu ningwa sha, ompango dhomaihumbatonawa noohedhi otadhi ka kana po," osho Omusita Phillip Strydom ta ti mokupopitha osemina. "Ope na oshiponga kutya aantu itaya ka kala we nokana komwenyo (eiyuvo lyokomutima)," Strydom ta tumbula nokugwedha po kutya ongeleki oya pumbwa okukomba tango megumbo lyayo. Paye, ongeleki olundji oyi na ondjo sho hayi pitika yoyene uulunde. Oyi na andola okudhana onkandangala okukala omupashukili nokupopya sha yela mo nawa kombinga yokukaleka po omaihumbatonawa noohedhi dhevuliko, omusita ta ti. Omusita Jan Gaweseba okwa tsu omuthindo mpoka kutya Epangelo nenge ongeleki itayi vulu okukondjitha uulingilingi oyo awike. "Ongoshigwana noshilongo, otwa pumbwa okuhangana mokulwitha omaulunde ga yama kuulingilingi," osho ta ti. "Aantu ashike mboka haya vulu okugandja oombumbo oyo haya vulu okumona omauwanawa okuza miilonga yuulingilingi," osho Omupehaminista gUuminiseli wOmauyelele nOmakwatathano gOpautekenika, Raphael Dinyando ta ti moshipopiwa she. Ota ti Epangelo olya katuka oonkatu dhontumba mokulwitha iilonga yokudhengela ondhi peisho. Oonkatu dhoka odha kwatela mo ekoleko lyOveta yIigwanahangano yi nasha nOkulwitha Uulingilingi oshowo Oveta yoSADC yOkulwitha Uulingilingi. Dinyando ota ti ookomisi ngaashi okomisi yokulwitha uulingilingi moNamibia, oACC, itayi vulu okusindana miilonga yayo pwaa na elongelokumwe okuza kaakuthimbinga yalwe. Omahangano gopashigwana otaga vulu okukala oshitsa shopokati mokweeta po omalunduluko moshigwana nokushonga omapangelo ga ninge po sha. Dinyando ota ti kutya aawiliki oyendji yomahangano ga yama kepangelo oye li wo iilyo yongeleki. Nomolwaasho ongeleki yi li omukondjithi a simana uuna tashi ya miita yokulwitha iilonga yuulingilingi. "Ongeleki, molwaashoka oyi li popepi noshigwana, unene aathigona, ano oyi li ponkatu ombwanawa okunyana iilonga yuulingilingi nokugandja omauyelele kombinga yuulingilingi." Omupehaminista okwiindile nokudhimbulukitha aawiliki yongeleki oshinakugwanithwa shawo okulundulula omaihumbato gwoshigwana shi nasha niilonga yuulingilingi.
2008-06-13 00:00:00 10 years ago
Share on social media

Be the first to post a comment...