• September 22nd, 2018
Login / Register

Balimi ba Kavango ba Hatisa Liponiso za Njimo


BA katengo ka Mukwe Farmers' Association (KMA) mwa sikiliti sa Kavango neba hatisize liponiso za njimo za bunee biki ye felile. Liponiso neli kalile la bulalu ni kufela la butanu. Katengo ka njimo kaka bona za liponiso neka hatisizwe simubuso mwa silimo sale sa 2004 ka mutomo wa kutiisa ni kuswalisa hamoho balimi ba sizo ba sikiliti sihulu mwa silalanda sa Mukwe ka kuba susueza kuli ba kone kuitenga mwa mingendenge kaufeela ya njimo. Ze li kopanya njimo ya kulima ni njimo ya kuuta limunanu ka mulelo wa kutusa mubuso mwa mingendenge kaufeela ye lela kulilimanisa kuba ni misebezi hamohocwalo ni bunjebwe. Balimi ba shelana neba kilwe ba memiwa kuli babe kwa liponiso za njimo zani ili balimi bene ba konile kusupeza lico za njimo ze shelana hala zona miloho ya mifuta, peu ya mifuta, lisebeliso za kulima ni mifuta ya limunanu za kuuta hala zona likomu ni lipuli za mifuta ye shelana hape. Mipuzo ne kilwe ya winiwa mwa likwinano ze shelana. Likwambuyu wa Likolo la Njimo, Mezi ni Nahen`I, mutompehi John Mutorwa ki yana bile sibuabui yo muhulu kwa liponiso ze mi na konile kuikambota kaza litoho za njimo ze shelana hala zona mingendenge ye tusa kunanula balimi mwa halimu ili mingendenge ye tusa ka kufa likoloti nyana kwa balimi. Tutengo twa kwa mukunda totu cwale ka mapanka, makolo a mubuso, tutengo totu yemela balimi totu shelana mwa naha hala tutengo to tun`wi, ni tona netu liten`i kwa liponiso ze, zene kile za tanda mazazi a malalu ka mulelo wa kufa litaba kaufeela ze tokwahala ka butungi. Katengo ka Mukwe Farmers Association ki katengo kaka wela mwa ketelelo ya katengo kaka tuna ka sikiliti sa Kavango kaka zibahala ka Kavango Regional Farmers Union (KRFU) ili katengo ka kana ni limembala ze n`olisizwe simubuso ze mashumi a supile (70) ili tutengo totu ikola litaba ze shelana za njimo ni lituto kuzwelela kwa katengo kaka tuna ka KRFU. Likolo la Njimo ki leli konile kutusa ahulu mwa mungendenge wa liponiso zani simubuso silimo se. Liponiso za kwa mulaho neli konile kuhoha palo ye pahami ya balimi kamukana ba sizo kubeya bayahi bapila mwa sikiliti bene ba kile ba fita fa minyako ya liponiso ni kuiponela mwa hali kuli kanti hee liponiso neli na ni buima bobu kuma kai.
2008-06-16 00:00:00 10 years ago
Share on social media

Be the first to post a comment...