• September 22nd, 2018
Login / Register

Tiyeho ya Kulilimanisa Matata a Lico ya Bilaeza - CoD


BA kopano ya lipolitiki ya Congress of Democrats (CoD) seba tumusize kubilaela kwa bona kuamana ni kamo mubuso unze u sweli kusebeleza kuli ku konwe kulilimaniswa matata a liteko za lico. Ba CoD ba bilaela kuli mubuso u sweli kuno sebeza ka bunya. Kopano I talusa kuli naha se talimani ni sona sisitataliso se ka likweli ze silezi kono mubuso usa zwelapili kusebeza ka bunya mi kacwalo ha u sika taha kale ni tatululo. Ba CoD ba talusa kuli muta musulo wa naha u tiswa pila tafule silimo se mwa kweli ya Yowa, likayamana la liteko za lico nese li zibahezi kale kono mubuso ne u palezwi kupatalaza kaza buitukiso ni litatululo za kuyakuile za mwa bukamuso, kakuya ka kopano. "Mubuso seu palezwi kufumana tatululo ya lico kwa mabasi a sikiliti sa Caprivi ni mabasi a likiliti za mwa mutulo asa taselizwe ki likayamana la munda." Manzwi a na fitisizwe ki Mueteleli wa kopano ya CoD mutompehi Ben Ulenga hana bizize mukopano wa mitayi ya makande. Ulenga naize mubuso o sina 'tuso' se u palezwi kufumana tatululo ya lico mwa likweli ze silezi mi seo ne u konile kueza feela kakuya ka Ulenga neli kupatalaza kaza kukala komiti yeta talima kaza likayamana la lico kwa mafelo a mukopano tuna wa makwambuyu ono swelwi kwa litolopo za kwa liwate. Naize mwa likiliti zene taselizwe ki munda, mandu na potolohilwe ki mezi a munda mi kacwalo batu neba bile ni lisinyehelo ze n`ata mi kacwalo ba swanela kufumana tuso kwa mubuso ka bubebe ka mita. Ulenga na bulezi kuli ka kuya ka mutomupuso wa naha, mubuso u swanela kutusa bayahi ba shebile baba taselizwe ki likayamana. Kopano ne kile ya akaleza kuli mubuso u swanela kuekeza pene ya basupali hape kakuli kekezo ya cwale se silafalisizwe ki zona liteko za cwale za lico ni mafula a oli. "Liteko za lico ze seli silafalisize naha ni kutisa kuli mane lico zene konwa kulekiwa ka pene ya N$450 li sike za kwana." Ulenga naize bun`ata bwa lindiyala ni banana ba ban`wi baba shebile kubeya mabasi a bona ba ikema fa pene ya basupali. Ba kopano neba kile ba tumusa kuli kuswanela kuba ni kekezo yen`wi ya lituwelo za basupali pili silimo se si sika fita kale kwa maungulo. Kopano ne ekelize kubulela kuli kuswanela kuba ni pene yen`wi hape ya kubona kuli bayahi ba shebile ni bayahi bene ba taselizwe ki munda ba babalelwa hande. Ulenga na tiiselize kubulela kuli mubuso u swanela kunanula tuwelo ya babeleki baba sa lifiswi takisi kwa lituwelo za bona ni kuiyemisa fa N$50 000 kuzwa fa N$36 000. Ulenga hape na kile a, akaleza kuli mungendenge wa cwale wa mubuso wa kufa mubu kwa bayahi baba kupa mubu mwa masimu tuna a naha u swanelwa kutalimiwa hande ni ona kakuli kakuya ka yena seu beile mubu o nunile hande mwa likayamana ni kutisa kuli kusike kwaba hande ni buiketo bwa lico kakuli mubu one u itusiswakwa njimo seu inzi feela kakuli bayahi ba fiwangwa mubu o cwalo, habana zibo hande ya njimo ye tuna, kakuya ka kopano ya CoD. "Mubuso u swanela kubona kuli mingendenge kaufeela ya njimo ya hatiswa mi kusehisa maswe kubona kuli kuna ni njimo ye nyinyani ahulu kwa mukulo wa linuka ze cwale ka Lyambai, Kwando ni Kavango hamohocwalo ni Orange." Mubuso u kulubelwa kuli uta patalaza kaza mihato ya kulilimanisa matata a mafula a oli ni liteko za lico zese tisize likayamana mwa libaka kamukana za naha mwa mazazi a taha.
2008-06-16 00:00:00 10 years ago
Share on social media

Be the first to post a comment...