• September 20th, 2018
Login / Register

Lubasi lwa Makwengo lu Kuta Habo


LUBASI lwa makwengo lone lu lobala fa sibaka sa maofesi aba Kansulu ya sikiliti sa Kunene ka libiki ze peli kasamulaho wa 'kunyandiswa' ki lisole yo lu ziba feela ka libizo la 'Kavari' selu kutisizwe habo mwa sikiliti sa Kavango. Lubasi nelu isizwe biki ye felile kwa Kavango. Lubasi nelu ipumani mwa likayamana kasamulaho wa 'kuputelelwa' ki lisole yo kuli lu kone kumusebeleza kwa simu ya hae ka sepiso ya kuli lubasi nelu ta lifiwanga pene yene sika patalazwa kuzwelela kuyena ka kweli ni kweli. Pene ye, haisi sika bonwa kale ni la bukacenu le mi tala nese I bulaya lubasi mwa munzi a lisole. "Ni tabile ahulu kuli kacenu seni kutela kwa Kavango mi ni bata feela kufitisa buitumelo bwaka kuba Kansulu ya Kunene," ne kubulezi yo muhulu wa lubasi, mutompehi Johannes Mukuke. Lubasi lu mano ina likweli ze lobapeli inge lusa boni pene ku 'Kuvari' ni kusaba kuli tala neta bulaya yo mun`wi kubona, lubasi nelu konile kuhata ka mahutu kuzwa kwa munzi wa Oruhona libima ze mashumi a ketalizoho (50) mwa mutulo wa Opuwo ni kutaha mwa tolopo ya Opuwo ka sepo ya kuli tuso ya kukuta habo neta fumanwa. Kono ka bumai mwa Opuwo ni mona tuso ne sika bonahala sina kamo lubasi nelu hupulela. Ka kusa sinya nako lubasi nelu konile kuhata hape kuliba kwa munzi wa Alfa libima ze 15 kuzwa tolopo ya Opuwo. Kwa munzi wa Alfa, lubasi nelu pila ka tuso yene zwelela kwa batu bene ba kona kutusa banana ka lico mi lubasi hape nelu lobala feela mwa tasa kota ka kweli mutumbi. Neli kwa munzi wa Alfa ko mutu yo mun`wi na konile kueleza lubasi kuli lu kone kupotela siteshini sa mapokola kuli lubasi lu kone kufumana tuso. Mapokola neba konile kueleza lubasi kuli lu ikopanye niba ofesi ya Kansulu ya sikiliti ili ko lubasi nelu konilwe kulekelwa lico ni kufiwa malobalo mane haisi lizazi la kukutela habo biki ye felile. 'Kavari' yana kilwe a bonwa mwa tolopo mwa mazazi a felile na konile kulatula lika kaufeela ka kubulela kuli yena na ezize hande musebezi wa hae ka kutiiseza kuli lubasi nese lusa ini mwa lapa la hae. 'Kavari' na bulezi ze kaufeela hana potezi ma ofesi aba Likolo la Misebezi bene ba konile ku mubiza, ili likolo lene li konile kukwalula minyako mwa tolopo cwale. Ze ni halilicwana, lubasi lusa bona manyando hape ni mwa sikiliti sa Kavango mi kutaha kwa lubasi mwa sikiliti sa Kunene neli ka sepo ya kuto fumana bupilo. Kansulu ya Kunene ne isize lubasi mwa tolopo ya Otjiwarongo ili ko muofisa waba Kansulu ya sikiliti sa Kavango na konile kuto longa lubasi ni kulu isa kwa haesu. Mutompehi John Kantana wa Kansulu ya sikiliti sa Kavango na konile kunitifaza kuesha hande kwa lubasi mwa sikiliti biki ye felile.
2008-06-23 00:00:00 10 years ago
Share on social media

Be the first to post a comment...