• September 20th, 2018
Login / Register

Tjiho Marirwa Omweze


I Kae Matundu-Tjiparuro OKAHANDJA Ombara Otjitambi yOvaherero, Kuaima Riruako, waningire otjiwana tjAngama okuhaama omutambo oure womweze otjondjozikiro komuyaruke Ombara Kandjanatozombua Tjijo wa Ngama. Ombara Riruako wari yiumwe wovahungire pomayandjero wondjizikiro oseinina komurungu wombakero pokomando yotjiserandu muno Orovyungura ndazuko. Omuhonge omunene wombongo yo Ruuano, Assaria Kamburona, ongwari notjiungura tjombakero petjo rozombande zOvaherero mOkahandja puparara omuyaruke Ombara Hosea Kutako, omuyaruke Ombara Clemence Kapuuo nomuyaruke Ombara ya Vitoto David Ndisiro, mene ye omuyaruke Tjiho pasuvisirwe. Komurungu wombakero ovahungire peke peke vayandjere omambo wao wokuhumina nokuraisa oupatje womuyaruke. Muwo mwari Ombara Riruako, Otjiuru tjOvahona vOvambanderu Tjiundikua Kahuure, ngwari puna omuzandona womuyaruke Ombara Munjuku II Nguvauva, ingwi Keharanjo II Nguvauva, eye wina nguri yiumwe wovazandona vombara mbeundja okuyaruka motjihavero ihi. Ouhonapare wOmbazu wOmbandeu wakuramenenwepo i Willy Hoveka ngunda imbwi wOvabakgalagadi awa kuramenenwe po iyOmbara oini Hubert Tidimalo Ditshabue. Omutjangerepo Omukarerere wOministeri yOmatjivisiro nOmapitisiro kOmbepo, Mbeuta Ua Ndjarakana, wakuramenenepo ohoromende. Watjere ovimbumba tjivya woronganene otja tjivyaworonganene okuyandja ondjozikiro kOmbara Tjiho kamena rokutja una ombapira yokuzemburukwa kotjiveta nungwari omena rovyungura vye motjiwana. Watjere munao obapira yomazemburukiro otjjeheri otjina otjinahepero nungwari ovyombi ovyungura vyomundu. Otjiuri tjehi Omutjunikwa Hifikepunye Pohamba mombinika ye yoruhoze koserekaze yomuyaruke notjikutu tjitjatisirwe oruhoze, watjere Tjiho kaari omunane womasa nozondunge ozombaera wotjiwana tja Ngama uriri, nungwari wehi arihe oro ndari nonyune muye. Watjere eye mazemburukirwa komeriyandjero we komatunduuziro wehupo rovandu ve. Tjatuiire orutu romuyaruke Ombara Tjiho mehi, Omuhonge Kamburona watarere membo rOvivarero ekondua o 15: 37-40 ndimaritja: "Riunguriree ozosinga kovikoro vyozombanda zenu, ene nozondekurona zenu, nu mukute ongoze yorupera oruserandu kepu rozosinga aihe kotjikoro. Ozosinga inda mazerire otjihako tjomazemburukisiro. Aruhe tjima muzemunu rizemburukeye nomatuako aehe wa Muhona, nu yetjiteye okuza kundinondi nai otji muhina kupoka ku Ami namu hakongorere ozombango zenu oveni. Nu inda ozosinga inda mazemuzemburukisa omatuako wandje aehe nene mamurire ovayapurwa va Ndjambi." Omayandjero wondjozikiro nombakero Orovyungura yahongorererwe iyomutambo oure wotjiveke orutu rombara purwazire mOtjomuise arwii komaturiro we ko Ngama kurwakazire arukotoka muno Oritjaine ovyungura vyondjozikiro puvya kayendere komurungu nganduu kOrovyungura rombakero. Eye waperwe ombakero katjotjiri yombara nomakaviriro woukambe, ombimbi nondoro nawina ozotrupa.
2008-06-27 00:00:00 10 years ago
Share on social media

Be the first to post a comment...