• September 24th, 2018
Login / Register

Kalibe u Kupa Tuso


MWANA-MUSIZANA wa lilimo ze mashumi a mabeli ka silimo sili sin`wi (21) u ipumana mwa likayamana la mashilin`i kasamulaho wa 'kutuseha' ka bana baba lalu mwa tolopo ya Opuwo. Kalibe yo, wa libizo la Vetumbua Zatjinda yana konile kupuluha kweli ye felile sa boni kutatafala kwa bupilo mwa mazazi a cwale a felile baken`i sa liteko za lico ze pahami. Libizo la kalibe la pili li talusa kuli: "mutu u kona kutusiwa" mwa puo ya Siherero mi mwa nako ya cwale sa kupa tuso ya sicaba. Nihaike kalibe u fumana muzilili kwa sipatela ka mita kuli a kone kutusa bana ba hae, bupilo sebu tatafezi luli mi na konile feela kukena sikolo haisi mwa sitopa sa giledi 9, mi hape ki yena wa pili mwa sikiliti kamukana kufumana bana baba lalu. Mwa manzwi a hae u talusa kuli, u tokwa musebezi kuli a kone kutusa bana ba hae. Na taluselize ba mutende o wa New Era kuli nasa zibi kuli na itwezi bana baba lalu. "Nina neni sa zibi luli kuli mwanake na itwezi bana baba lalu. Nelu konile feela kuziba kasamulaho wa kutuseha. Sapili neni komokile ahulu kono hani to ikupula hape seni kala feela kulapela ku Mulimu kakuli nto ye swana sina ye ki mpo," ne kubulezi mahe mutu, mufumahali Aluvira Ngarijanu ya sebeza mwa hositelu ya sikolo mwa munzi wa Okangwati, libima ze 120 mwa mutulo wa tolopo ya Opuwo ko Vetumbua hamohocwalo ni muuna wa hae Black Siyemo bapila ni bona. Balatiwa babeli ba, bana ni mwana musizana hape wa lilimo ze peli. Ka kubona kuli bupilo sebu tatafezi luli, mahe Vetumbua sa konile kuikopanya niba kansulu ya sikiliti ili yona ya Kunene regional council ka mulelo wa kufumana tuso. Kansulu se sepisize kutusa kamo ikonela kaufeela kono mwa nako ya cwale ba Kansulu basa litezi feela lin`olo kuzwelela kwa ofesi ya Kansela wa silalanda sa Epupa ko lubasi lu pila ten`i. Lin`olo li kulubelwa kuli li patalaza feela kaza mipilelo ye tatafezi ya ka zazi ya lubasi. Mahe mutu na konile kutoloka kuli na boni feela kuli a kone kupotela maofesi aba Kansulu kakuli lubasi lwa hae ki lo lutuna ahulu mi ha koni kulu babalela hande ka kuekeza kuli bun`ata bwa limembala za lubasi hali sebezi. Mutompehi Jeremiah Kava, muofisa yo mun`wi ya sweli sipula sesi tuna kwa Kansulu na talusize kuli, Kansulu I ziba kaza likayamana la lubasi mi kacwalo Kansulu ita kona feela kutusa muta lin`olo leo li fumanwa mi hape Kansulu isa lela kuisa taba ya lubasi ni kwa ofesi ya Ngambela wa naha, ofesi ya Mufumahali Pohamba ni kwa Likolo leli bona za pabalelo ya banana. Ze ni halilicwana, lubasi lu bonanga kupepiwa kwa 'matwinisi' ka mita. Mwa kweli ya Muyana silimo sesi felile, munyana mufumahali Ngarijanu na konile kupepa 'matwinisi'. -Siswaniso sa likande le, nesi konilwe kusebeliswa biki ye felile la butanu, fa likepe la pili la ona mutende o.
2008-06-30 00:00:00 10 years ago
Share on social media

Be the first to post a comment...