• September 24th, 2018
Login / Register

Likwambuyu u Bilaezwa Kuamuhiwa kwa Libyana


LIKWAMBUYU yo munyinyani wa Likolo leli bona za Mashilin`i, mutompehi Tjekero Tweya sa tumusize kubilaela kwa hae kuamana ni kamo mapanka a naha anza sweli kuno amuhela bayahi mandu ni limotikala za bona. Tweya sa kupile mapanka kuba ni pilutelele ni kunyakisa hande pili a sika eza cwalo. "Mukwa o, ha u yo hande mi ni bata feela kukupa mapanka kubona kuli a taha hande ni milao ye bonahala muta ba tambeka mashilin`i a bona kwa sicaba ka muleo wa kubona kuli haba tobelwi ki lukau lwa bona," ne kubulezi Tweya. Tweya na konile kubulela hape kuli butata bo bun`wi bu yemi ni bayahi bona ben`i ka kubulela kuli bayahi ba palelwa kubuluka mashilin`i haba kona kueza cwalo. "Lu sebelisa ahulu mashilin`i a luna mane haisi halu bona mafelo a pene ya mafelelezo. Kamba luna ni sizo sa kubuluka hande mashilin`i a luna, pene yani ye bulukiwa neta kona kulu tusa mwa linako za mazazi a 'lififi'," na tiselize. Tweya na bulezi manzwi a biki ye felile hana kwalula simubuso panka ye nyinyani yaba First National Bank mwa Katutura. Likwambuyu na kupile mapanka kutusa bayahi baba nyinyani mwa lipisinisi ka kubona kuli mapanka a tusa kamo a konela kaufeela kubona kuli afa pene ye likani kwa bayahi ba kuli ba kone kuitusa ili nto yeta lilimanisa palo ya bayahi bafa makululu ni kutisa misebezi ye shelana kubona. Tweya naize naha haina kukona kulilimanisa bunjebwe ni kutisa lizwelopili haiba kuli bayahi ba lipisinisi ze nyinyani inge basa talimiwi hande. Likwambuyu u talusa kuli maemo a cwale a lifasi kuamana ni mafula a oli kubeya liteko ze pahami seli sisitataliso sesi tuna kwa naha mi bayahi kaufeela banze ba utwa butuku bwa 'kunyapiwa' kwa. "Bayahi ba swanela kuba ni maemo a bonahala hande fa misebezi ya bona ili nto ye tisa kuyema hande kwa naha hakuamwa za kozo ni silelezo. Kika fo halu kupa mapanka kubona kuli a eza hande ka nzila ye swanela ha amuha libyana za bayahi," ne kubulezi Tweya. Likwambuyu hape na kupile bayahi kaufeela kuswalana mazoho ni mubuso ka mulelo wa kubona kuli mipilelo ya bayahi ya nanulwa hande ka swalisano.
2008-06-30 00:00:00 10 years ago
Share on social media

Be the first to post a comment...