• September 23rd, 2018
Login / Register

Tweya Kapi Yina Kumuhafesa Yokufandisa Yiweka Yovantu


MoVenduka Epangero lina lituramo mweyi yeparu ndi ekonomi, eyi kayitundire kwa Ministeragona goyimaliwa Tjekero Tweya, omu kageve sinka sendi omu vanakuhakana vantu mahauto nayimwe eyi vaweka vakayirandesa vanambanga asi morwa muntu ogo kapi ana kufuta makongo gendi. Age kahundilire nombanga asi vahepa kutarapo nawa komeho vakatokore asi ungawo womuntu vakaurandese. Mukaro ogu kapisi muwa, yipo nina kuhundira vanambanga vatarurure ngendeseso zawo, omu ava kwata yininke oyo. Mahauto, mambo yigo gana kumona kanyando. Age simpe katente asi mukaro ogu kutunda kwanyamwetu, morwa kapi tuna kuruganesa yimaliwa momuwa. Varuganesi yimaliwa kapi tuna kara nomukaro gwina asi ngapi naturuganesa yimaliwa yetu ndi asi kupungura. Ose kuruganesa yimaliwa dogoro hape-hape. Ngano asi twadiva kupungura yimaliwa, hawe ngano apa atu kara noudigu yimaliwa oyo ngano kutuvatera. Ngesi yininke nayinye yina rondo. Tweya katumbwire nonkango edi paapa kavakazegwilire mbanga zompe za FNB, morukanda rwaKatutura. Age simpe kahundilire vaweki nombanga valihamesere mo mokuvatera vana ngesefa gona. Vagave makongo gonombunga edi no nsonso zokupira kuzeruka unene. Eyi kuna kumoneka asi kuvhura valipe vene yirugana nokuturapo yirugana yoyinzi kovakwawo. Tweya katente asi Namibia kapi tatundu moudigu ou nsene asi kapi twakuvatera vanangesefagona vetu. Ruhepo nepiro yirugana kwakureta utjirwe nampili ngomu tuna kumona udigu ou, ekonomi noyininke yimwe kuna kureta siponga. Epiro yirugana ngomuntu mundinda gwendi, kuna kureta utjirwe pontambo zokuzeruka. Morwa mukaro nye ogu vantu ndi muhoko yiyo guna kuhundira asi vatarurure elikwamo wo eli lyokuhakana yininke yomuntu vakayirandesa. Age kahundilire nombunga ngwendi nombanga vavatere epangero asi vawapukurure maparu govaNamibia. Yipo asi tugusepo mukaro gwina gwanare. Mokuretesapo ukumwe nombunga nadinye tukare ngomuntu gumwe.
2008-07-03 00:00:00 10 years ago
Share on social media

Be the first to post a comment...