• September 19th, 2018
Login / Register

Keharanjo II Maraisiwa


I Kae Matundu-Tjiparuro OTJOVAZANDU Orukosi rekoti rimwe rOmbanderu okuyarura Keharanjo II Nguvauva motjihavero tjomuyaruke Ombara Munjuku II Nguvauva otjombara yOvambanderu, rwautire ku katjotjiri Orovyungura ndazuko Keharanjo II tjaraisirwe korupa rumwe romuhoko wOvambanderu wa Tjombinde. Keharanjo II nambano weriyandjera okuzikwa motjihavero tjOuhonapare wOmbazu wOmbanderu ndoovazu omuhoko maumuvanga. Okuza kOritjatano ndazuko orupa rumwe romuhoko, ndutjiukwa otjo Vanamutjemo, rwaworonganene motjivaro okuyakura ingwi nguvevanga kutja marire omuvarekwa wao motjihavero tjombara yOuhonapare wOmbazu wOmbanderu nandarire kutja otjiwana tja Nguvauva pombongarero ndjari mEzorongondo tjiyari 7 ku Ngarano ponganda yomuyaruke Ombara Munjuku II, tjazika Kilus Nguvauva. Ekoti rimwe romuhoko, mumuhari Ovanamutjemo, wina rayakura Kilus Nguvauva otjombara yOvambanderu. Ihi yari kombunda yaindu o Supreme Council tjiyayakura Kilus Nguvauva tjanyandjua iyo tji Nguvauva. Posyo Ovanamutjemo vepatasanisa kutja vena puvaisanewa kombongarero yomayuva tjiyari 7 ku Ngarano. Vetja nandarire kutja otjiwana tja Nguvauva tjazika Kilus Nguvauva otjomuyaruke womotjivahero tjouvara wonganda yatjo, ngunda Ovambanderu vena ousemba wokurivangera kutja mavemuvanga poo kavena kumuvanga otjombara yao. Munao ovo otjo Vanamutjemo otjiverivangera Keharanjo II otjombara yOvambanderu nandarire kutja nguri motjihavero tjouvara wonganda ya Nguvauva o Kilus Nguvauva. Oorukosi rokuryangisa Kehranjo II momuhoko ruri motjivepo ihi nondando yokutja harukuru mazikwe poo matoororwe otjombara yOvambanderu tjimwe puvyo otja tjimapekara. Omaraisiro wa Keharanjo II komuhoko muno yakongorerwe iyomaraisiro we warwe mOkombepera tja Mongua Osondaha. Omayuva womasuviro inga matuarewa kOpuwo. Keharanjo II ngwari puna Otjiuru tjOvahona Erastus Kahuure, navarwe votji Nguvauva mbemuna omayarukiro motjihavero omwano warwe, wayakurirwe notrupa yerapi rotjingirine yokoukambe, ombimbi nondoro yozoserekaze mbari momuzaro wao wombazu wo khaki nongirine nongirine nondorozu. Pokati kovitjitua vyombazu pari omatangero. Ohunga nomaworonganeno ya Zorongondo ngakazika Kilus Nguvauva, Keharanjo II watjere eye tjaya kEzorongo waya aehina kutjiwa kutja kuna omazikiro motjihavero aaraerwa kutja kuna ovitjitua konganda. Eye wina potjikando otjitenga otje kerihaka kombapira ndjikuza oyombango yaihe yokutja Kilus Nguvauva ngayaruke motjihavero. Watjere ombongarero indji kanaa yatara movanatje avehe vombara omuyaruke Munjuku II nombapira yaihe indji ootjina atjiyerike mumwatarewa. Watjere nandarire katjisupi kombunda yombakero yaihe kapari embo ohunga nombapira indji pEzorongondo. Waningirire ondjesiro kovingi "ovivi" mbyatjitua iyonganda yao yOtjinguvauva amatja mapeya ngunda mutu orukuru okuningira ondjesiro orondu ngunda "ovivi" vyarwe viri komurungu. Koruseinina weriyarikanene komuhoko kutja owo omutiti nu kauna kuhepa ohani mokati kawo. Omeriyandjero wa Keharanjo II otjomuvarekwa motjihavero tjOuhonapare wOmbazu wOmbanderu mauyeta porutjandja omararakaneno wotjihavero ihi mokati kOvambanderu nokuhohiza ombata ndjiripo nai ohunga noveta yomuhoko ndjavaza Otjombanguriro tjOkomobanda nganduu ihi Tjokombanda Mbanda nai tjitjiundjwa okuyandja oumune watjo. Pombongarero indji pari ama pehandjaurwa orutuu Omumbanderu auhe ngumavanga maa undjirwa okuraisa kutja mavanga Keharanjo II otjomuvarekwa wokurira ombara yOuhonapare wOmbazu wOvambanderu?
2008-07-04 00:00:00 10 years ago
Share on social media

Be the first to post a comment...