• September 19th, 2018
Login / Register

Kuyamba Litapi isi Kamulao kwa Bilaeza


KUIYUMBAKELA feela kwa litapi kwa liwate ne ku bile toho ya kuikambota kuyona cwale hala litoho zen`wi kwa mukopano wa sikiliti sa SADC ono ikambota kaza limbule za liwate biki ye felile. Mukopano neli wa Makolo a bona za Bundui ni Limbule za mwa Liwate mwa sikiliti. Mukopano ne u tumusize ku bilaela kuamana ni kamo likezo zen`wi ze silafaza liwate ni limbule linze li sweli kuno ezezwa kwa mawate. Ka zona likezo ze, kuekeza ni kuyamba litapi isi ka mulao, mukopano neu kile wa tumusa kuli kuswanela kuhatiswa mulao o swanela ota kona kulilimanisa likezo ze cwalo ze pili kusi ka taha kale likayamana. Mukopano ne u swalezwi mwa mulenen`i wa Windhoek. Mwa silimo sesi felile, mapokola ba kwa liwate neba tamile palo ye pahami hanyinyani ya lisepe zene fumanwi inge li yamba mwa mezi a naha isi ka mulao mi bun`ata bwa lisepe zen`wi neli fumanwi ni lisebeliso zen`wi ze sika lumelelwa. Sandy Davies wa katengo kaka bona za kulilimanisa kuyamba kwa liwate isi ka mulao na talusize kuli kuiyumbakela feela kwa litapi kubeya kuyamba isi ka mulao ki zen`wi hala lisitataliso ze ketalizoho ze kataza mwa mbowela mwa lifasi le la Africa. Lisitataliso zen`wi kize cwale kaza kuyamba mwa likweli ze taluswa kuli kiza lipumulo sihulu mwa naha ya Mozambique ni kuyamba mwa mezi a sili. Zen`wi hape kize cwale kaza kusebelisa milyani ye maswe ye bulaya litapi ni limbule zen`wi hala lisebeliso zen`wi. "Nihaike lisitataliso kize n`ata, kuyamba isi ka mulao hala zen`wi ki sisitataliso tuna mwa sikiliti sa luna sa SADC," ne kubulezi Davies. Ne kutumusizwe kuli bayambi baban`wi ba tumusanga lipalo za buhata ili kuli ba kone kuzwelapili kuyamba nihaike palo ye fiwangwa kubona se konile ku kwana hande ili nto yeo Davies na tumusize kuli ni yona I kona kutisa likayamana leli tuna maswe. Davies naize, kuyamba isi ka mulao kuwisa sifumu sa naha kakuli lukau lolu swanela kuli kamba nese lu fumanwi hande ki bayambi ba simubuso halu fumanwi mi kacwalo bayahi baban`wi ba tobelwa misebezi ya bona baken`I sa sona sisitataliso se. "Likayamana la lyeha hanyinyani kuli bayahi ba kone kuli bona kono mwa bukamuso haiba kuli hakuna kubonwa cinceho likayamana lita bonahala," ne kubulezi Davies. Mukopano ono konile kutanda mazazi a malalu neu felile la butanu biki ye felile mi maofisa ba linaha ze cwale ka Angola, Mozambique, Democratic Republic of Congo, Madagascar, Tanzania ni Mauritius ki bene bali kwa mukopano tuna o.
2008-07-07 00:00:00 10 years ago
Share on social media

Be the first to post a comment...