• September 23rd, 2018
Login / Register

Mpanguro Tazi Reta Ehagero Mutangu Govambanderu


MoVenduka Mpanguro zonene momandaha ganapu kazigeve yitundwamo yompanguro pokatji kovambanderu nava vana kara noudigu omu (kulitumbura vene) asi elikwamo lyompo lyeyi yovambanderu kapi yina kugendapo nawa.Etokoro eli lina retapo ehagero,kuna kara lyava vadiva noveta.vana karamonkarapamwe zovambanderu.Egawo etokoro eli kaligeve ntoni goyipangura Peter Shivute,kukwama ehundiro eli vatuliremo vegendeso lyovambanderu kompanguro zakahurako mosirongo,Shivute,mukwatelimo yipangura yepeguru yelikwambero,Johan Strydom,nomupanguli Simpson Mtambanangwe mokwedi kwaNsinano Mpanguro zonene kazi geve matokoro kupitira momupanguli Collins Parkers akandurepo eturo moyirugana ediveta eli vahere kuturapo mwaSitarara 1,2005 ntani edi veta lyanare valikwame.Mpanguro simpe kazigeve etokoro asi Mpanguro zonene eyi zatokwere asi vambanderu vafute kambunga aka kana kara noudigu, azo yiyo kazigeve asi vambenderu vahepa tupu kufuta etjidomo lyankuru foromani Erastus Kahuure navamwe ava vatjidiremo nelikwamo tupu lyoolina. Ano ezi mbunga zimwe zahepa kufuta yimaliwa nayinye eyi yina hamene kompanguro.Ano mpangur kapi kazikweteko kweyi yetjido Kahuure novakwawo morwa kapi yakeremo mombapira ezi vatjende,ano morwa epiro nye umbangu mpanguro yiyo kazitokwere asi Kahuure novakwawo vaava tengwidiremo moyirugana yawo youforonmani. Ahende ogu kakarererepo ava vana kupira kuyizuvhira mbili Patrick Kauta katente asi etokoro eli kuna tura nombunga nadinye edi mbali dovambanderu moudigu,kapi lina kugava uwa konombunga edi mbali. Hawe nawa vamwe vana fundu nye kapi yina kuvatera nkenye ogu. Konyima nye tupu apa kava vapere etokoro eli mbunga ezi zina kara norunyegenyo yiyo kazi kahingilire morukanda rwaKatutura vatare asi ngapi vana kuza komeho noudigu ou.Nampili ngomu asi etokoro kapi lina tuhafesa nkarapamwe zahepa kuza komeho mokutura ediveta lyetu moyirugana yimo ana kutanta Edwin Tjiramba.Tjiramba katente asi kuna kara tupu nomagano gavali limwe lyokuturapo rudi rwavene vahorowore hompa gwawo ndi kugwana worudi rovambanderu vavapulisire asi nawo vahamene mokuhorowora hompa kurona govambanderu,ogu napinganena mevango lyanakufa hompa Munyuku 11Nguvauva. Age katente hena asi magano nagenye ogo gavali gana kara nouwa,noudona.yipo asi mbunga ezi zahepa kutara udigu ou nombinga nadinye, yipo vagave magano gawo makura nompitisili vayitarurure. Muuyungilipo kovambanderu Ngahahe Tjiposa,ogu kavakundurukidire vantu wovanzi vanahafa katente asi vagendesi worudi ntaantani tupu vakahingire vatare asi ngapi vana kuza komeho.Age katente asi mukwatelimo hompa Peter Nguvauva ntaantani azigide sigongi omu vanakundindira vambanderu navenye vakaponge.Tjiposa katente asi age kuna kuzuvha kukora moomu vana kuzuvha ava vana kupira kuyizuvhira mbili,nye age kahundilire muhoko ogu govambanderu asi vahageke kulitumbura madina gomadona,yipo asi vahepa kuligusirapo.Nampili ngoso kuna kumoneka si ministeragona gonomfi norunone Kilus Nguvauva,tava kamutumbura paveta asi yige hompa gomupe govambanderu,momazuva 16 gaSiwogedi moEpukiro,moposa vana kutumbur asi pos 3.
2008-07-17 00:00:00 10 years ago
Share on social media

Be the first to post a comment...