• September 23rd, 2018
Login / Register

Mulilo Wa Magesi Mwa Sikiliti


MULILO wa magesi se u bile tokwahalo ye tuna ni kufita mwa bupilo bwa luna sihulu kwa bayahi bapila mwa libaka za litolopo. Neta ba likayamana luli kuhupula kubona kulikela kwa lizazi kaufeela mwa litolopo kusina mulilo wa magesi kakuli bun`ata bwa lisebeliso ni lisebelezo za mwa litolopo li ikemi ahulu fa mulilo wa magesi mi kacwalo ki kwa butokwa kulemusa ni kuzibisa sicaba sa naha kaza maemo a mulilo wa magesi mwa naha ni sikiliti kamukana sa mbowela wa lifasi le la Africa. - Ba kampani ya Eskom mwa naha South Africa kiba ba yemi mafulo ha kuamwa za kutumbula mulilo o mutuna wa magesi mwa sikiliti. Kampani i kona kutumbula mulilo wa magesi wa palo ye likana lipesenti ze 80 ni kufepa balikani ba litekisano mwa sikiliti. - Mwa silimo sale sa 2006, ba NamPower neba kile ba nyatela tumelano niba Eskom, ili tumelano ya kuli haiba ba Eskom baba ni mulilo o mun`ata o swanela, ba lukela kutusa kwa ten`i ba NamPower ka mita. - Tumelano hape i patalaza kuli ibe mwa linako za likayamana kapa mane mwa linako ze iketilwe hande tuso isa konwa kufiwa. Sina hase kuzibahalile kale kuli sikiliti kaufeela si taselizwe ki kushota kwa mulilo wa magesi, mazoho wa shelana anza sweli kuno itusa ka mita ni kutisa kuli mane lizohi le lin`wi li sike la fumana sina sapili. - Sikiliti sesi keni mwa likayamana luli mi kacwalo tumelano ifa sanda sa kutusana mwa likayamana la cwale le mwa sikiliti. - Ka cwalo kulilimanisa hanyinyani mulilo o fiwa kwa naha ye ya Namibia kiba Eskom haki ku tula tumelano baken`i sa likayamana leli taselize sikiliti kaufeela. - Likayamana la cwale le, nese li bonwi kale kiba NamPower kona hane kutile kunyatela kwa litumelano ze shelana za litekisano ni tuso ya mulilo wa magesi kuzwelela kwa kampani ya NamPower ni ma kampani a man`wi. litumelano ze za kwa mukunda isi kuzwelela kuba Eskom feela, li kona kutusa ka mulilo o likana 100 Megawatts. - Ba NamPower seba hatisize mifuta ye shelana ya mihato kubona kuli bayahi ba sebelisa hande mulilo wa magesi hala yona mihato ye ki kubona kuli bayahi ba fiwa liseli leli swanela hande ni kusebelisa hande mulilo mwa linako za maliha za cwale ze hamohocwalo ni kubona kuli makampani a matuna a sebelisa ahulu mulilo, a elezwa hande kamo mulilo wa magesi u swanela kusebelisezwa hande mwa nako ye ya cwale kampani ha I sa patehile ni musebezi wa kulika kufuta linzila zen`wi zeta kona kutisa mulilo wa magesi o mutuna. - Ba NamPower banze ba patehile kusebelisana ni sikiliti kamukana ka mulelo wa kubona kuli likayamana la cwale li fumana mulyani o swanela ka cwalo ba NamPower seba boni kuli lilimo ze talu ze taha lita tatafala ni kufita mi kacwalo seba kupa bayahi kaufeela kubona kuli ba sebelisa hande mulilo wa magesi mwa linako ze ili kuli haku konahala lipesenti ze likana mashumi a mabeli li kone kusa itusiswa ka kusabisa kutima kwa mulilo. Ka tuso ye swanela kuzwelela kwa bayahi kaufeela ni makampani a matuna mwa naha a sebelisa ahulu mulilo o mun`ata, ba NamPower bata bona kuli kutima-tima kwa mulilo kwa lilimaniswa ka nako kaufeela haisi nako yeo mingendenge ye tuna yeta kona kutumbula mulilo o mun`ata wa naha i bona kupatalala kwa lizazi mwa bukamuso. Litaba kaufeela ze nelu li fumani kuba NamPower (Source: NamPower).
2008-07-21 00:00:00 10 years ago
Share on social media

Be the first to post a comment...