• September 19th, 2018
Login / Register

Ovanane Vombazu va Pukiro Mavependukiro Omahongero


I Kae Matundu-Tjiparuro OKOMUMBONDE Otjiwana tja Pukiro kehi yovavane vatjo vombazu matjiyende amatjipenduka mozombotu zouvi nozondjo tjikweya kotjina tjomahongero wovanatje vatjo. Katjisupi ovanane vombazu maveutu okuryangera oviwana vyao mOkarukondua kOmatoororero okuvehokorisa ohunga nomakarero wao norupa momahongero wovanatje vao. Otjina ihi tjatokwa iyomaryangero katjisupi mOkarukondua wovatare vomahongero oyo wina ngatokwa iyomaunguriro omangundu wovahongwa mOkarukondua inga, tjinene nene pondondo oitja murongo, rukuru ndjaa itjiukwa otjohambondatu, ponganda yomahongero ya Mauezonjanda ndjiri onganda aiyerike mOkarukondua ndjina ondondo yohambondatu. Movanane vombazu mbahara ongendo momahogero wovahongwa nu mbatanda okutoora otjingura tjomahongero wina otjo tjiungura tjawo, muna orata Mike Kavari, eye omwini omuture wa Tjijarua. Otja kuye omahongero wa Mauezonjanda ozombura inda yahingi omangundi tjinene okuza ovanatje va Sire tjivazamo mbaa vengara mavetundamisa ena ronganda yomahongero indji. Matja movahongwa o 50 vondondo indji oitja murongo mupita ovanatje vetatu ngaa kuvetano uriri mbetuurunga. Matja ovanene wina vena ondjo moungundipare wovahongwa imbwi menarokutja umuna ayo kavena ombango momahongero wovanatje vao ovo nguveyesa momake wotumbo tuomahongero nozomitiri uriri. Ondando yOrata Kavari novanane ovakwao ovirata vyombazu avihe mEpukiro, okutja otjohi tja Hoveka, Hangero nOtjombanderu, okuyapamwe rutenga nokuhanasana ovirongo atjihe mbi matji karyangera. Onguta ovirata ndjimavituaerere kotjiwana oungundipare momahongero okutara kotjivaro otjititi tjovahongwa mbetuurunga mena rotjinenge tjimwe muvyarwe ovingi, rokupita mondjira kovanatje. Mena rongaro indji ndjiri momahongero Kavari otjimamunu kutja ohepero ovanene okusekama nokuyandja okuwoko komahongero nozomitiri. Matja ongaro ombwa yasere okuutira pozonganda povanene.
2008-07-25 00:00:00 10 years ago
Share on social media

Be the first to post a comment...