• January 23rd, 2019
Login / Register

Muyemeli wa Schieffer ukupa taba ya ku pika lilimo ze 48 za tolongo ku kutela mwa khuta


Muňoli: Roland Routh Windhoek- Muyemeli wa Romeo Schieffer yo yana ni lilimo ze 24 za ku pepwa wize, uka kupela mutangana yoo yana tomezwi koto ya ku ina mwa tolongo lilimo ze 48 kuli i talimiwe hape. Mubusisi Naomi Shivute na file Romeo Schieffer koto ya ku ina mwa tolongo lilimo ze 48 , ka samulaho wa ku bulaya bashemi ba hae mwa ndu ya bona kali 18 Sope 2008. Mubusisi na ize, ki taba ye sabisa yana sa belekile ku yona mwa bupilo bwa hae, mi na bulezi cwalo inge a sika fitisa kale koto ya hae ku Schieffer. Mi a zwela pili ku bulela kuli mutangana yoo na fosize mulatu o mutuna mwa zila ye maswe ahulu. Schieffer na ezize kozi ya bu bangoki ye hana siyalezwi feela likweli ze nyinyani kuli a kwanise lilimo ze 19 za ku pepwa. Kono mubusisi na ize, Schieffer na sikabonisa bu ikokobezo ka nako yeo taba ya hae ne talimiwa mwa khuta. Niha kuli cwalo muyemeli wa Schieffer mufumahali Winnie Christiaans  na taluselize ba korata ya New Era kuli, ka samulaho aku fumana koto ya yae Schieffer na mutaluselize kuli a beye kupo ya ku talima taba ya hae hape. Mubusisi Shivute hape na bulezi kuli, libaka ha file Schieffer koto yee ki ka baka la kuli , batu mwa sicaba ba bata ku bona batu baba eza likezo za bu bangoki bo bu cwalo kuli ba fumana lilimo ze ňata za ku ina mwa tolongo. Ku palelwa ku yeza cwalo ku ka beya kamaiso ya mulao mwa mayemo a maswe. Mubusisi na ize, bashemi ba Schieffer ne ba bulailwe mwa mwa zila ye situhu ahulu “bondatahe neba shwile bakeňisa kolofalo ya kwa toho ya ku kunupiwa ni tobolo, ka samulaho ya kalabo ya lipatisiso zene ezizwe ne ku fumanehile kuli mufu na bile ni li kolofalo kwa boko”,  khuta ne fumani kuli bo mahe Schieffer ne ba timezi ba keňisa likolofalo za mwa toho, mwa mulala, mwa sifuba, kwa mautu ni mwa mba. Kuzwa foo bo mahe Schieffer ne ba fumanehile ni maňiba a malumo a tobolo a izi 17 fa mubili. Mi mubusisi uli bupaki bu supeza kuli bo mahe Schieffer ne ba shwile lifu le litelele le lisina makeke. Mi hape ku supeza kuli Schieffer na bata kuli bo mahe ba shwe luli. Mubusisi Shivute na ize, Schieffer ne li yena wa pili ku ina mwa sitokisi inge a litezi katulo ya hae. Nihakuli cwalo ya kulubelwa neli mwanana nako yeo ha eza kezo yeo,  ha ni koni ku libala feela taba yee, bupilo  bwa batu ba babeli nebu ngilwe ku sina libaka. Manyando ene ba bile kuona mwa mazoho a mwana bona wa ku ipepela a maswe ahulu ku bulela Shivute. Mubusisi na file Schieffer lilimo ze 28 mwa taba ya hae ya pili ya bu bulai , ni lilimo ze 28 ze mwi mwa taba ya hae ya bu bulai bwa bubeli . Schieffer na filwe mamela mwa taba ya hae ya busholi.
New Era Reporter
2013-10-28 10:39:06 5 years ago

Be the first to post a comment...

You might also like...