• January 23rd, 2019
Login / Register

KWATO NOSURE DEPANGERO NOVATURA KOPRIVATE


DIVUNDU-Ministera gerongo Ndokotora David Namwandi katente asi kwato sure zepangero ngavatura zikare pwazene, nosure depangero kuna kara 1700 edi dina kara ngesi nye kapi dina kara melikwamo asi dikatunde mepangero. Sayitunga zaNew Era, kazigeve mbudi asi nosure domomukunda gwaWindhoek, kuna kugazara kukalikarera pwadene ano sure kavatumbwire zina kupitisira elikwamo eli kuna kara PioneersPark Primere. Nye ministera gerongo katanterere President Hifikepunye Pohamba, posiruwo sezegururo sure momukunda Mukwe zedina Rukonga Vision School, asi kwato sure zepangero navatura zilikarere pwazene. Vantu wovanzi kavakerepo kavandindilire asi Presidente nalimbururako kweyi ana uuyunga Namwandi apa kasisikire siruwo sendi sokuuyunga, konyima zapa Namwandi ana mana kuuyunga. Nye hawe Pohamba moomu tupu twamudiva aga kageve tupu siuyungwa sendi sokuhamena eturo paveta sure ezi vanadikisa konomiliyuna N$109 sure zozodi zetu. Etwaromo lyoyimaliva yomvhura ezi kuna kara asi yimaliva yokusika ko N$10. 7  yobiliyuna kwayitambesera kerongo. Ntani ediveta lyetu kapi lyapulisira nampili nakauke asi nosure depangero vadigave dikalikarere pwadene. Yimo ana kutanta ministera gerongo. Namwandi kayinkondopekere asi kwato sure zepangero ngavagava zilikarere pwazene, vantu kavakerepo tavasakerere rambangako naPresidente googu.” Hamutjanga gokukarereramo moministeli zerongo Alfred Ilukena nare kagwene mbudi asi atare nkenye ogu ana kukambadara egano lyangesi vahepa kumutengeka”. Vagendesi wosure nomukurona gwawo vahepa kumutengeka yipo ngapire kuyitengwira hena. Munasipundi gosure zaPioneers Deon Visser katente asi awo kuna kuza negano lyawo dogoro ngavakasiki kepangero nsene asi navagwana mazwi gokusika ko 75% vana hara asi sure ezi zikare pwazene. Age katente asi egano lyawo kwatameka paapa vatanta asi nosure depangero kapi nadikasininika hena vanona asi vafute yimaliva yokosure. Ano ose yipo nye twayimona asi nsene kapi vana kukambekako kuwoko, hawe erongo lyetu talikagwa. Mokuninka asi erongo lyetu liwapa tuna hepa yimaliva ano yimaliva eyi tuna kugwana kepangero yisesu unene. Ose kuna hara simpe vakurona vafute yimaliva yokosure nye momukaro gombiliha yipo asi nava woruhepo vayigwane. Ose kuna hara vana vetu vagwane erongo lyewa yimo ana kutanta musipundi gosure ezi. Visser katente asi sure kugwana yimaliva yina siki ko N$ 320 000 momvhura yina kutunda kepangero, ano eyereko lyawo lyelima kuna kupura nomiliyuna N$2. Ano egano lyepangero kuna kara asi vahepa kusikisamo zondi zawo asi nosure ntani vanona navenye vehepa kuza kosure rambangako egano lya UNESCO kuhamena erongo lyanavenye mo2015.Epangero lyaNamibia kwatura nye yimaliva yokusika ko N$50 yonomiliyuna eyi vana kugavera konosure dontateko merongo.Yimaliva eyi kuna kara asi vahepa kuyiruganesa kovanona wokusika ko 460 000 wontambondunge zimwe dogoro ntambondunge zuhambombali.
New Era Reporter
2013-10-31 11:03:27 5 years ago

Be the first to post a comment...

You might also like...