• September 26th, 2018
Login / Register

KAURA KAPATANENE ASI AGE KAPI ANA KUTUNDA MODTA


….aze kombunga politika zaSWANU. RUNDU- Mpitisili gwanare gombunga zaDTA, Katuutire Kaura, nkera kapatanene asi age kapi ana kara negano lyokuhundira vantu ava vamukwatesereko apa garumbasanene evango eli kazumbanesere sinkwa ntani asi vatunde moDTA vaze kombunga zaswanu, ezi vana kumona asi zina pinduka kuvhura kukara novantu. Kaura ogu gakara asi gumwe gosikarata saSWANU ngesi kuna mutamba makuye asi kapi ana kugava nombudi dokombongarero zanavenye konompitisili daDTA, edi dina kara ngesi kepundi. Ezi kuna kara mbudi zoyimpmpa zougova. Ame nivatware kombunga zaswanu vakaruganeko yinke?Ame kapi nina kara noudigu nagenye gumwe,yimo ana kutanta Kaura apa kavamupulireko. Vahameni wombunga zawo vamwe yiwo kavageve nombudi edi kosayitunga zaNew Era, asi Kaura nampili nakauke kapi vana kulizuvha nonompitisili edi dina karako ngesi daDTA. Kaura kapi ana kugavako asi ngapi DTA ana kurugana mombongarero zanavenye ndi age kapi ana kumoneka komberewa zawo zaDTA. Ose tuna yigwana asi age kuna kuzonagwisa malikwamo kombunga zetu, yipo nye ana kuhundira vakwami vendi asi vahepa kuza kwaswanu oku gatunda. Nye makonakono ganyamwetu kuvhura kutwikira tutare asi yinke nawa-nawa yina kuhoroka. Yimo ana kutanta mugavi mbudi. “ Ame kapi ani gava yitundwamo komuntu pwamwene, nye ame kugava yindwamo  kovantu 25 000 ava vahorowora mbunga ezi. Tv, radio ntani nosayitunga donombudi podili,nkenye gumwe kuvhura kuyimona asi yinke nakurugana mombongarero zanavenye kapisi asi nampo nizire vantu asi ame yiyo nakurugana eyi. Yimo ana kutanta munapolitika gomunene gwanare. Age katumbwidilire vahameni vaDTA, asi nsene vana kara nomapuro kuhamena mbongarero zanavenye vawize tupu vayapure mapuro age nayagava malimbururo. Posiruwo esi president ogu ana karamo ngesi Mchenry Venaani kapi kahere kukumbururako nokutanta asi pwantaantani ngesi odo nombudi tupu dina pili usili vana kuhanesa mwaza sirongo.” Ngenye ogu ana kurugana oyo ame nokudivasi. Eyi yiyo ayihoroka nsene asi mukara novampitisili wombungapolitika nye kapi vana kara mombongarero zanavenye. Ngesi DTA,anaturapo ngendeseso asi vahameni vaDTA, vahepa kuhingira komeho vakarelipo vawo mombongarero zanavenye vakauuyunge mombongarero. Nombudi yimo dina kara nye ame kapi ninakuyipura asi Kaura kuvhura arugane yangoso. Nokutanta asi DTA sinkwa ntani kazikere nepongo lyazo mokuhorowora nompitisili, apa Kaura ogu gakere asi president nomvhura 15, kwahegenye nokupa ogu gamufundire Venaani mepundi lyoumpitisili mevango lyakahurako. Ano Kaura kwatambwire asi ana zumbanesa ,ogu kakageve mbudi ozo katente asi omu yina kumoneka Kaura eyi ana kurugana kapi yina kara asi gatambura ezumbaneso lyendi kwaVenaani.
2013-12-05 11:20:16 4 years ago
Share on social media

Be the first to post a comment...