• September 25th, 2018
Login / Register

Omatuirisiro wa Kilus Nguvauva yapupara Oministeri yananununa okuyarurakisa otjiposa


OTJOMUISE – Ohoromende yananununa omaningiriro wayo kutja eraa rOmupangure Collins Parker mOtjombanguriro t jOkombanda kutja o Ministeri yOmananeno wOtukondua nOzongomainde, Omakuizikiro wOmaha nOmekurisiro wOkozombanda izemburuke Kilus Nguvauva otjombara ndjapuirire okuyarukirapo omuyaruke Ombara Munjuku II Nguvauva otjombara otjitambi yOvambanderu riyarukirue. Ohahende yOhoromende, Matti Asino wayauzire nao erero kutja omaningiriro wokuyarukisako otjiposa ihi yananuninue Oritjatatu ozoiri ozongoto. “Ii ohoromende yeripura okunanununa omaraisiro wokuyarurakisa otjiposa. Otupa atuyevari tueere konÿuvasaneno,” Asino erero tjapurirue watjere. Komurungu wa Ombara Onÿize yOtjihavero tjOuhonapare wOmbazu wOvambanderu, Gerson Katjirua, watjere ozondando yokutuirisa Kilus Nguvauva otjombara omueze mbumauyende mazekayenda komurungu otjatjipatandua nandarire kutja ohoromende yari ayayarurakisa ko otjiposa mOtjombanguriro tjOkombanda ohunga nomazemburukiro wa Nguvauva otjombara. Omupangure wOtjombanguriro tjOkombanda, Collins Parker, tjiyari yevari komueze imbui otjaraa ohoromende okuzemburuka Nguvauva otja nguasere okuyaruka motjihavero otjombara yOvambanderu. Otjirata tjOzombara tjOvambanderu tjatuapo tjiyeri 21 komueze mbumauyende otjomayuva womatuirisiro wa Nguvauva eye nguri omuatje erumbi outjavari wOmbara omuyaruke Munjuku II Nguvauva nguaÞa mo 2008. Omandaha o Ministeri yOmananeno wOtukondua Nozongomainde, Omakuizikiro wOmaha nOmekurusiro wOkozombanda otjiyari ayahitisa omaningiriro kOtjombanguriro tjOkombandambanda wokuyarurakisa otjiposa tjeraa ra Tjombanguriro Tjokombanda. O Ministeri yari ayaningire omayarurakisiro okupirura era rOmupangure Parker kutja o Ministera Charles Namoloh wOmananeno wOtukondua nOzongomainde mayakure omaningiriro wa Kilus Nguvauva moure womayuva o 14 otjombara ndjapuirire yOvambanderu. Ouhonapare wOvambanderu wOmbazu ombuari omuzire omutenga motjiposa ihi ngunda Nguvauva aari omuzire outjavari. Posia Namoloh tjapurirue wari aapatana kutja una pahitisire omayarurakisiro wotjiposa. “Otja tjimbekuraerere hiya hitisa omayarurakisiro. Tjipena omayarurakisiro ngahitisirue kapure kovandu imbo motjombanguriro, eye wawezireko. Otja kotutu tuotjombanguriro omapu o ministeri kuyatjitirire ko omaningiriro wokuyarurakisa otjiposa omongamburiro yokutja Omupangure Parker werizuvisire posio moumune we. Muviarue ovingi mokumuna kutja o ministera yatara naikara nohange kutja Nguvauva wayeneneka Oveta yOmauhonapare wOmbazu. Komurungu otutuu itui maturaisa kutja omupangure omuhongua ingui wina weruzuvisa posio mokuÞanÿera kokutja komaheya ngehina yakuramena kowatjiri. Ohoromende tjingetjo yari amaipirura omaheya watjombanguriro kutja oministera kanaa yatjivisa Ouhonapare wOmbazu wOvambanderu poo Nguvauva kutja omaningiriro kayeurisire ekondua o 5(1) yOveta yOmauhonapare wOmbazu. Ondiero yo ministera otja koumune wokomiti ongonÿonone otja kekondua 12(2) yOveta indji kutja Keharanjo II Nguvauva onguasere okuyarukirapo omuyaruke Ombara Munjuku II Nguvauva wina oumune woposio kukuhaserue okuronderua. Ngunda aperi nao Ovambanderu kehi yOmbara Otjitambi yawo, Omarua Karikondua Nguvauva kombunda yombongarero ndjivari nayo mEpako omayuva womasuviro ngazuko, vatja “kombunda yokutara, okukonÿonona nokuhungirira koumune, yaririre ongahukiro kotjiwana kutja otja korute romambo indui orutjatano (5) roumune womupangure, omuyaruke Kenharanjo II Nguvauva onguapuirire okuyarukirapo omuyaruke Munjuku II Nguvauva tjombara otjitambi yotjiwana tjOmbanderu.” Wina vatja vaire kumune nokuhina eraka rimue ndaha¿ika mokunakaura oumune wOmupangure Parker amavetja “mena rohendi wawo, maukondjo okututumuna omuinjo motji¿a tjimuna omatoororero otjo tjitjiri otjina tjitjayarua iyotu,pa atuyevari mondjakaha indji nu momuhingo imbo okuyandja ondengu kuumue wovapatasanise”. Komurungu morutuu nduahindirue kozombuze mavetja wina vai kumune kutja oumune imbui tjiwatuwa momaunguriro otja kembo nombepo wawo, mautuara komatombero woveta yombazu yOvambanderu ohunga nomayarukiro mounane. Otjiwa¿a tjaraisa kutja oveta yombazu yOvambanderu otja tji yazeuparisiwa iyOkomiti Ongonÿonone ndjazikamisiwa mu Suramazeva mo 2008 iyoveta ngunda opuiiri yakurama nao nu kainaindi yazemisiwa iyoruuro romatoororero mena rokutja tjingetjo omatoorore yasere okuiisanewa tjipehina oveta yombazu. Ombongarero indji wina yazeuparisire ongamburi yayo mounane womuarua Ombara Otjitambi Aletha Nguvauva nguayarukira po Keharanjo II Nguvauva mnotjihavero. Peripurirue okukondja nomasa okuhungira kuna Namoloh okukongorera omaningiriro womazemburukiro wOmbara Otjitambi Aletha Nguvauva owo nganitisiwa mu Kambundu mo 2011. Munao ombongarero indji neraka rimue otjiyayandjere otjiungura kounane okuramanga ondjira yokutuurungira moozondiero zohoromende okuviavanga omazemburukiro wa Aletha Nguvauva Otjombara Otjitambi yOuhonapare wOmbazu wOvambanderu nokutja ndoovazu ozongondjero zoku¿i¿ikizira omunane kombanda yotjiwa¿a otjo tjitjiri otjina otjihazerua otja kozoveta zombazu, okuvaza otjombanguriro Ombongarero indji wina yaraisa ongendo yayo ohunga nozondando zokuzepa ndahungamisiwa Otjiuru tjOvahona Erastus Kahuure, otjina nai tjitjikondononua iyoporise ya Namibia. Otjiwana matjimunu nomasa tjinene kutja imba mbekuna ombepo indji mu makuzu muna ounepo wokombanda wohoromende vasere okukongorerua moruveze ruatjimanga otja tjimapesorua.
2014-10-17 09:37:48 3 years ago
Share on social media

Be the first to post a comment...