• November 20th, 2018
Login / Register

Batamiwa ba lishumi ka babalalu (13) bao ba litezi kuzekiswa batobile mwa tolongo


KATIMA MULILO – Seo sibihilwe kuba taba ya pili kwa batamiwa ba palo yepahami cwalo kutoba mwa tolongo mwa Katima Mulilo, bao ba akalezwa kuba libangongi ba lishumi ka babalalu ba punyize tolongo ya Katima Mulilo masa a patalala la Mubulo. Kutoba kwa bundume ko kutisize kuli mapokolo bakale musecho wo kuwona bakonile kuswala bababeli mwahali a palo ya ba lishumi ka babalalu. Babalehi bao ba talimani ni lifoso ze sabisa, ze swana sina bubulai, kupunya mandu, kubitelela basali, bulengwami bwa likomu, kuzuma isi kamulao mane ni zemwi cwalo. Mwahali a babalehi ba lishumi ka ba babalalu, ba silezi ki bana ba Namibia, ba silezi ki bana ba Zambia mi alimumwi kubona ki muyahi wa naha Congo. Mukwa o bapunyize tolongo ka ona, basile siyemo sa muyaho wa tolongo kubonahala sina liyi, kunahanisa inge konekusupezwa maswaniso, nako yeo bao balitezi kuzekiswa ba fumana nzila yabona ya kutoba kakusebelisa situwa sa tolongo seo neba siyengunuzi kaseo sitalusizwe kuli ki saha ni liemba-emba za likubo zeo neba sebelisize ka kuliminihanya kupahamela fateni ni kubanduka. Ba tobile kakupahamela mwa situwa. Kacwalo babalehi ba mata kuliba maneku a fapana-fapana. Sibuabui wa sipokola sa sikiliti, Seargent Kisco Sitali u tazelelize fa taba ya kutoba yeo mi u itahenezi kutalusa kuli, mapokola ba patehile kulondota lifosi zeo, mi kulupa kwa tukuluho ye ba lupile kuka kusufazwa. “Ba tobile la Mubulo kakusasa. Mapokola ba patehile ku babata. Ki nako feela yesali yekuswani batabe ba tamilwe,”kwa talusa Sitali. Ka kuya ka Sitali, a basika ziba kale mukwa wo saha yebasebelisize moikenezi mwa tolongo. “Lipatisiso za sipokola lisazwela-pili. Haluna zibo kamo bao ba akalezwa bafumani nzila ya kukenya saha yeo basebelisize kuseha situwa sa tolongo,”kwa talusa Sitali. Nihakulicwalo, Sitali u ize mwa misecho ya mapokola ba konile kutama ba yahi ba Zambia ba babeli mwa kakusasa wa lizazi leliswana. “Yomumwi kwa bana ba Zambia wa toza, mwendi na wile ni kulobeha liutu nako ye neba pahama situwa. Nasika ya kwahule, lukonile kumutama bukaufi ni nkambe ya sipokola. Yomumwi lumufumani ka kulumwa zebe kibao bamuboni ka kusaikolwisisa kaseo neba bona,”kwa talusa Sitali. Sitali u file mamela kwa sichaba kuli ba chenjele, ka kutalusa kuli, “Lubata kufitisa kupo kwa sichaba kuli batokomele. Bao, ba akalezwa ki libangoki. Hape lusafitisa kupo kwa sichaba kubiha mizamaelo yebasaikolwisisi kayona kuli lukone kutama libangoki ze akalezwa zeo.
New Era Reporter
2015-02-09 08:37:32 3 years ago

Be the first to post a comment...