• November 16th, 2018
Login / Register

Vatungimo kudanena momayendo


SIYANDEYA – Mayendo gakara pomukunda gwaSiyandeya koutokero waRundu, ngesi kuna gatura nye gakare asi evango vana kulikuhwira ndi kulihakura. Eyi kuna kuhoroka ngesi- vantu ava vana kuyirugana ngesi vana lipiraukirenye ogu asi nyove ogu asi gogu. Siyandeya kwakara nokilo ntano kutunda modoropa zonene Rundu, sihorokwa sangesi sokudanena pomayendo kwatameka nare paapa tupu samanguruka sirongo. Ano ngesi vamwe kuna kuruganesa evango eli asi evango lyokulihakwira ntani kukalikuhwa nsene asi simbanda sina kuhakura. Eyi yina kutwaredera dogoro ngesi kuvhura nye okadanene pontoko asi yipo overuke. Kuna kuyigazara asi owo nye ava hakura vakwawo awo vene kuronda nye pombira ano owo vana kuvavatera awo tavakara nye konontere asi yipo vaveruke. Kuhakura oku kuna kukutara pomarupe gokulisigasiga, vamwe asi vagwane erago. NAMPA kakonakonene sihorokwa esi, konyima tupu apa vatungimo kavakere tavasivana mukaro gwangesi, omu kavamwene asi yiplastika vana manga kuna kara nye keguru lyonombira devavawo vahoreka nomvhura dapita.Sinzi soyiplastika oyo vana tura nye keguru lyonontoko kuna kara asi yinayuyumine, yidwara vana manga nonondandani nonomutji , vanavhongo nomema. Sinzi soyikumba eyi katumwene kuna kara yokusika kontambali kuna kumoneka asi kunakarapo nondandani dokupira kudivilisa ntani yidwara yokukurupa nayo kuna kara nye ponontoko, eyi yina kumoneka asi sinzi sayo kwayioruganesa. Maruha gonontoko dimwe edi dakara asi kapi vaturapo emanye, kuna kumoneka asi vazonagurako ndi asi evhu valiruganesa, vantu kugendapo simpe neyi katuzire ngoso nompadi kudivarera. Nampili ngomu yina kara asi kwato eyi notanta muntu paveta, eyi vana kuuyunga vantu kuvhura oyimone asi usili ntani nomu tupu panakumoneka pontoko ndi asi mayendo nagenye. Vamwe vatungimo kavataneterere NAMPA asi awo woma kukadingura mayendo ogo, kuna kumoneka asi kuvhura vagwane mukisi ogo vana kukasigapo owo vana kulihakura nsene asi vakalyata yininke oyo vana kulihakwisa. Yimwe kavatente vatungimo asi vantu owo vana kurugana ngoso vahadanena ponontoko dovafe, vahepa kuyihageka. Ano vamwe kuna kugava nye magano asi varuganese evango eli lina pilire kukara asi lyomayendo. Simpe kapi nye yina divikwa nawa-nawa asi yimbanda yomomukunda yiwo vana kurugana yininke yangesi, morwa navenye ava katupulire vana parapo kapi vana hara kuuyunga komutjangi mbudi asi wolye vana kurugana eyi ntani kapi vana hara kulitumbura madina gawo. Kapi tuna diva asi yinke ayitanta eyi yokutura yikumba nonomutji ponontoko, ose ngesi kuna kututjilisa yimo ana kutanta mitili gumwe arongo posure zaKasote ogu nage kanyokere kumutumbura Edina lyendi. Foromani gomukunda Abraham Ndonga, nage kakere yina mutetura mokuzuvha asi mayendo kuna kuruganenamo valihakure. Foromani ogu, gwaSiyandeya, ogu gakara asi kupangera nomukunda hena dimwe, katente asi ntaantani azigide sigongi sovatungimo yipo asi vavatantere momunene asi yinke yina kuhoroka. Ano posiruwo nye oso age kuna kuhundira owo vana kurugana oyo vahageke, kuruganesa evango lyomayendo asi evango lyokulihakwira. Ndonga kavahundilire asi vahepa kuhageka pangenderera, nokuvarondora asi nsene vana vagwana owo vahepa kuwiza kompanguro zopa mpo. Nokuvadiworokesa asi mayendo gahepa kukara asi evango eli vana kufumadeka morwa kwarangekamo vaharwa vawo. Mayendo kwato darate ano vantu vamwe kavatente asi vatureko darate yipo yihagekese vantu kudanenamo moomu vana hara. Munamberewa godoropa zaRundu Benjamenim Makayi, katente asi ndango zodoropa kapi naziturako darate komayendo ogo, morwa asi evango olyo kuna kara moruha rodoropa zaRundu.
New Era Reporter
2015-02-19 09:04:34 3 years ago

Be the first to post a comment...